Left navigation


Allmänna villkor

Vid köp av färjebiljetter gäller följande villkor

1. Definitioner
1.1 Med resgods avses varje föremål, inbegripet fordon som transporteras för passagerarens räkning och ej är att hänföra till last.
1.2 Med handresgods avses resgods som passageraren för med sig eller har i sin hytt eller eljest i sin vård under transporten inbegripet vad han har i eller på medfört fordon.
1.3 Med last avses dels gods som passageraren inte kan föra med sig under transporten eller förvara i sitt fordon, dels gods som upptar utrymme i fartygets lastrum eller i fordon inlastat gods med en vikt överstigande 150 kilogram som körs som ett led i kommersiell verksamhet, dels bussar och liknande fordon i yrkesmässig linje- eller beställningstrafik för kollektiv transport av passagerare.


2. Tillämplig lag svensk lag
2.1 Svensk lag skall nedan under 2.2 angivet undantag tillämpas på transport som utföres av rederiet under dessa villkor. Utländsk lag och speciella bestämmelser.
2.2 Vid sjötransport som utförs av annan transportör än Rederiet på sätt som anges i 6.5 kan utländsk lag bli tillämplig. Vid transport med järnvägsfärja på så kallad genomgångsbiljett tillämpas särskilda bestämmelser om vilka järnvägen kan lämna upplysning.


3. Platsbokning och bindande avtal
3.1 Plats för passagerare och fordon skall i fjärrtrafik bokas på förhand. Utan förhandsbeställning kan plats ombord ej utlovas. Med fjärrtrafik avses all annan trafik än vad som anges i 3.2.
3.2 Bokning av plats för passagerare och fordon tillrådes även i närtrafik för den som obetingat måste resa med en speciell tur enär plats annars ej kan utlovas vid varje enskilt tillfälle. Med närtrafik avses trafik på Danmark, Gotland, Norge och Åland.
3.3 Bindande avtal sluts mellan passageraren och Rederiet genom:
a) bokning som bekräftas av Rederiet eller om bokning ej erfordras.
b) betalning av resans pris eller om vederlag ej utgår.
c) påbörjande av ombordstigning på fartyg eller annat transportmedel som tillhandahålles av Rederiet.


4. Biljett och fartyg
4.1 Biljett skall uppvisas vid incheckning i samband med ombordstigning och vid busstransport som inkluderats i priset.
Arrangemang såsom paketresa, busstransport, hotellvistelse, utflykter och måltider ingår i biljettens pris endast om det är
särskilt angivet.
4.2 Rederiet har rätt att utföra transporten med ordinarie linjefartyg eller annat lämpligt fartyg.


5. Rederiets ansvar
5.1 Rederiet är ansvarigt för skada eller förlust på grund av händelse under befordringen eller på grund av försening om skadan eller förseningen har vållats genom fel eller försummelser av Rederiet eller någon för vilken detta svarar. Av 15 kap. 17, 18 och 20§ i sjölagen följer att Rederiet för att undgå ansvarighet i flera fall måste visa att fel eller försummelse ej har förekommit. Vad beträffar ansvaret för försening skall beaktas att publicerade tidtabeller är uppgjorda med hänsyn till normala förhållanden.
I de fall rederiet tillhandahåller anslutningstransport med annat transportmedel än fartyg ansvarar Rederiet för skada eller förlust enligt de regler som gäller för detta transportmedel.
5.2 Rederiets ansvar är vid skada, förlust eller försening begränsat. Begränsningarna av ansvarigheten enligt 6.3 och 6.4 kan inte åberopas om det visas att någon i rederiledningen vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.
5.3 Sjölagens begränsningsbelopp uttrycks i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (SDR). Värdet på SDR anges i dagspressen under rubriken Valutakurser. I det följande anges de belopp som rederiets ansvar uppgår till dels i SDR, dels i svenska kronor enligt gällande SDR-kurs per 2005-02-28 1 SDR=SEK 10.00.
1) Personskada och dödsfall 175.000 SDR ca SEK 2.039.000.
2) Försening av passagerare 4.150 SDR ca SEK 48.300.
3) Skada på, förlust eller försening av
a) Handresgods, ej förvarat i eller på fordon 1.800 SDR ca SEK 21.000
b) Dyrbarheter, som bortfraktaren tagit emot för säker förvaring 6.750 SDR ca SEK 78.600.
c) Fordon 10.000 SDR ca SEK 116.500.
d) Annat resgods 2.700 SDR ca SEK 31.500.


Friskrivningar

6.4 Rederiet fritar sig från allt ansvar såvitt rör
a) passagerare för tiden innan denne går ombord och efter det att han gått iland med undantag för vad som anges under 6.1 andra stycket
b) handresgods för tiden innan resgodset förs ombord och efter det att det förts iland med undantag för vad som anges under 6.1 andra stycket. Friskrivningarna kan inte åberopas i fall som anges i 6.2. Rederiet är ej skyldig att ersätta penningar, konstföremål och andra dyrbara föremål annat än om Rederiet mottagit
egendomen för förvaring. Friskrivning från ansvar för sjötransport som utföres av annan än rederiet.
6.5 Om av biljetten framgår eller om det eljest är avtalat eller klart förutsatt att transporten helt eller till bestämd del skall utföras av annan än Rederiet förbehåller sig Rederiet frihet från ansvar för skada, förlust eller försening orsakad av händelse under del av befordringen som utförs av den andre. Detsamma gäller om passageraren enligt ingånget avtal har rätt att helt eller delvis anlita annan transportör än Rederiet.


Självrisker

6.6 Rederiet förbehåller sig att passageraren själv skall stå risken intill angivna belopp.
1) för varje fordon som skadas 150 SDR ca SEK 1.750.
2) för varje annan resgodsskada 20 SDR ca SEK 230.
3) för skada på grund av försening 20 SDR ca SEK 230.
Självriskerna kan inte åberopas i fall som anges i 6.2 och inte heller vid totalförlust.


7. Last
Last transporteras enligt bestämmelserna i 13 kap. sjölagen. För last utgår frakt enligt tariff.


8. Farligt gods, ersättningsskyldighet för passageraren
Resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för fartyg, liv eller annat gods får inte tas ombord som resegods eller handresgods utan måste bokas som last och transporteras enligt särskilda föreskrifter. Enligt 15 kap 8§ sjölagen har passageraren skyldighet att upplysa Rederiet om godsets farliga beskaffenhet före resans början. Rederiet har rätt att allt efter omständigheterna utan ersättningsskyldighet låta föra iland farligt resgods eller oskadliggöra eller förstöra det om det tagits
ombord utan att Rederiet kände till dess beskaffenhet.
Har resgods orsakat skada för Rederiet eller skada på fartyget är passageraren ersättningsskyldig om skadan beror på att han eller någon för vilken han svarar gjort sig skyldig till fel eller försummelse.


9. Levande djur
Transport av levande djur kan endast ske efter särskild överenskommelse med Rederiet. Rederiet ansvarar ej för skada på eller förlust av levande djur.


10. Reklamation
Eventuella klagomål bör genast framföras till något av befälen ombord. Skadeståndsanspråk skall framföras till Rederiet inom skälig tid efter inträffad skada eller förlust (max 6 mån.).


11. Behörig domstol
Talan i anledning av tvist som inte biläggs i godo kan efter kärandens val endast väckas vid domstol.
1. för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse.
2. för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten för sjötransporten.
3. i den stat där käranden har sin hemvist eller eljest är varaktigt bosatt förutsatt att svaranden har driftsställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt eller
4. i den stat där transportavtalet slöts förutsatt att svaranden har driftsställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt.


12. Preskription
Nedanstående fordringar upphör om talan inte väcks vid behörig domstol (Se klausul 11), i fråga om
1. fordran på ersättning för personskada eller försening.
alt a) inom två år från ilandstigningen eller
alt b) om passageraren avlidit under transporten inom 2 år från den dag ilandstigningen skulle ha ägt rum, eller
alt c) om passageraren avlidit efter ilandstigningen inom två år från dödsfallet men inte senare än tre år från ilandstigningen
2. Fordran på ersättning på grund av att resgods skadats, gått förlorat eller försenats vid sjötransport.
alt a) inom två år efter det godset förts iland eller
alt b) om det gått förlorat inom två år från det godset skulle ha förts iland.


13. Försäkring

Passagerare rekommenderas att teckna egen försäkring för sjöresan och utlandsvistelsen.

Våra priser gäller alltid i svenska kronor (SEK).
Vid köp av biljett i Danmark eller Tyskland gäller respektive lands prislista och valuta.
Biljetten gäller endast till den färjelinje, biljettyp samt fordonstyp som angivits vid köpet.

 

 För mer information om villkor för biljetter köpta online