Left navigation


Förordning (EG) nr 1177/2010

Information

i enlighet med artikel 23 avsnitt 1 i förordning (EG) nr 1177/2010:

 

Rättigheter för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet

I syfte att

 • följa gällande säkerhetsbestämmelser eller
 • om passagerarfartygets struktur eller hamnens inklusive hamnterminalens infrastruktur och utformning gör det omöjligt att ta ombord, sätta av eller transportera dessa personer på ett säkert sätt eller på ett sätt som går att förena med fartygsdriftens krav

kan trafikföretaget, reseförmedlaren och researrangören neka en funktionshindrad person eller en person med nedsatt rörlighet att göra en bokning, att utfärda eller tillhandahålla en biljett eller låta personen komma ombord på fartyget.

Rätten till assistans för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet från trafikföretaget och terminalen enligt art. 10 i förordning (EG) nr 1177/2010 förutsätter att

 • det finns en bekräftad bokning av resan samt
 • personens behov av assistans har meddelats trafikföretaget eller terminalen senast 48 timmar innan assistansen behövs samt att
 • personen infinner sig i hamnen eller vid angiven kontaktpunkt vid en av trafikföretaget skriftligen angiven tidpunkt som infaller högst 60 minuter före den angivna ombordstigningstiden eller
 • om ingen ombordstigningstid har angivits, infinner sig senast 60 minuter innan angiven avgångstid.

 

Rättigheter för samtliga passagerare vid störningar av resan

1.                   Vid försening som överskrider 90 minuter eller vid inställd resa:

a) Assistans: Passagerarna skall erbjudas kostnadsfria måltider eller förfriskningar som står i rimligt proportion till väntetiden om sådana finns tillgängliga eller kan levereras på ett rimligt sätt.

                      Rätt till assistans föreligger dock inte

 • för passagerare med öppna resdatum, så länge ingen tid för avresa har fastställts, eller
 • för passagerare som före köpet av biljett informerats om att turen försenats/ställs in eller
  • om förseningen/den inställda turen förorsakats av passageraren själv.

b) Ombokning till i transportavtalet angiven slutdestination med jämförbara villkor vid första möjliga tillfälle och utan extra kostnad eller

c) ersättning av biljettpriset och om aktuellt vid tidigast möjliga tidpunkt kostnadsfri returresa till i transportavtalet angiven avreseort.

 

Rätten till ombokning, ersättning av biljettpriset eller kostnadsfri returresa gäller dock inte

 • för passagerare med öppna resdatum, så länge ingen tid för returresa har fastställts.

 

2. Om den försenade eller inställda redan medför att övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig eller då en längre vistelse än den passageraren planerat blir nödvändig:

a)  som under 1. a), och

b) då det är praktiskt möjligt, utan kostnad en lämplig inkvartering ombord eller i land samt transport mellan hamnterminalen och inkvarteringsplatsen. Dessa rättigheter kan inte göras gällande om

 • turen har försenats/ställs in på grund av väderförhållandena.

De sammanlagda kostnaderna för inkvartering på land får begränsas till 80 euro per passagerare och natt i högst tre nätter.

c) som under 1. b), eller

d) som under 1. c).

Samtliga nämnda rättigheter gäller dock ej

 • för passagerare med öppna resdatum, så länge ingen tid för avresa har fastställts, eller
 • för passagerare som före köpet av biljett informerats om att turen försenats/ställs in eller
 • om förseningen/den inställda turen förorsakats av passageraren själv.

 

3. Försenad ankomst till slutdestinationen:

Vid försenad ankomst till slutdestinationen på

> 1 timme vid en planerad färdlängd på upp till fyra timmar har passageraren rätt till ersättning i storleksordningen minst 25 % av biljettens pris. Om förseningen uppgår till den dubbla angivna tiden uppgår ersättningen till 50 % av biljettens pris.

Rätten till ersättning gäller dock inte

 • för passagerare med öppna resdatum, så länge ingen tid för avresa har fastställts, eller
 • för passagerare som före köpet av biljett informerats om att turen försenats/ställts in eller
 • om turen har försenats/ställs in på grund av väderförhållandena, eller
 • om turen har försenats/ställs in på grund av extraordinära omständigheter.

Ytterligare information:

Ytterligare information om förordning (EG) nr 1177/2010 kan du få från ansvarigt nationellt tillsynsorgan, på telefon 00 800 67891011 eller via e-post: mail@europe-direct.cec.eu.int eller mail@europe-direct.ec.europa.eu.