Left navigation


Allmänna transportvillkor (AVK) för Scandlines Danmark ApS

Ladda ner transportvillkoren som en PDF fil här 

 1. Tillämplighet
 2. Transportavtal
 3. Biljettpriser
 4. Färjebiljetter med fasta resedatum; ombokning
 5. Färjebiljetter utan fasta resedatum och värdekuponger
 6. Måltider ombord
 7. Ankomst i tid innan incheckning
 8. Resedokument/efterlevnad av inreseregler
 9. Säkerhetskontroll avseende passagerare och passagerares bagage
 10. Transport av fordon
 11. Transport av barn och ungdomar utan sällskap av vuxen
 12. Transport av sällskapsdjur/ledarhundar och assistanshundar
 13. Transport av bagage och särskild last
 14. Uppförande ombord; högsta befäl
 15. Ersättningsansvar
 16. Krav vid förseningar och vid inställd resa
 17. Passagerarens avbokning/återbetalning
 18. Scandlines rätt att neka transport
 19. Ansvarsbegränsning
 20. Tillämplig lag, jurisdiktion, övrigt

Information tillhandahållen passagerare i enlighet med förordning (EG) nr 392/2009 

1. Tillämplighet

1.1 Dessa Allmänna Transportvillkor (härefter benämnda ”AVK”) är tillämpliga på avtal som ingås mellan Scandlines Danmark ApS och Scandlines Gedser – Rostock ApS (härefter benämnd ”Scandlines”) å ena sidan och passageraren enligt Scandlines färjebiljett avseende transport av personer inklusive deras bagage (punkt 14), fordon (punkt 11), och sällskapsdjur (punkt 13). Dessa AVK är även tillämpliga på transportavtal mellan passageraren och Scandlines avseende kombinationsbiljetter, enligt vilka tjänster tillhandahålls av Scandlines respektive av andra rederier eller leverantörer och vilka tillsammans anses utgöra en enda tjänst.

1.2 Dessa AVK är även tillämpliga på personer som reser som en del av ett gruppresesällskap. I samband med gruppresan är varje enskild medlem av gruppresesällskapet bunden av de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa AVK.

1.3 Dessa AVK ska även vara tillämpliga på passagerare som reser med en kombinerad järnvägs- och sjötransport, med undantaget att Scandlines inte är ansvarig för några skador som en passagerare kan orsakas i samband med järnvägstransporten; se närmare punkt 16.3 i AVK.

1.4 Om några bestämmelser i dessa AVK anses strida mot Scandlines villkor för varje enskild färjebiljett eller dansk lag ska villkoren för färjebiljetten och dansk lag äga företräde framför dessa AVK. Om någon bestämmelse i dessa AVK är ogiltig, ska övriga bestämmelser fortsatt vara gällande och tillämpliga.

2. Transportavtal

2.1 Transportavtalen baseras på dessa AVK och Scandlines biljettvillkor för den aktuella typen av färjebiljett. Scandlines är av uppfattningen att en bokningsförfrågan från passageraren är en uppmaning till Scandlines att inkomma med ett erbjudande om att ingå ett transportavtal. Avtal om gruppresor och ändringar därtill ska vara skriftliga.

2.2 Utöver AVK ska även de specifikt avtalade Scandlines biljettvillkoren äga tillämplighet. Om biljettvillkorens bestämmelser strider mot AVK, ska biljettvillkorens bestämmelser äga företräde framför AVK.

2.3 Passageraren har ingen rätt att kräva transport med nästa färjeavgång om inte annat uttryckligen överenskommits eller passageraren nyttjar en färjebiljett för en avgång som, i enlighet med resevillkoren, uttryckligen medger passageraren rätt att kräva transport med nästa avgång. Krav avseende försening eller avbokning enligt förordning (EU) nr 1177/2010 ska, i förekommande fall, inte påverkas av vad som anges ovan (se även punkt 17 i dessa AVK).

2.4 Passageraren har inte rätt att ställa krav på att bli transporterad av ett särskilt fartyg/typ av fartyg. Scandlines får utföra transporten, och alla tjänster relaterade till själva transporten, genom att använda antingen egna eller chartrade fartyg eller genom att anlita andra rederier, vilka motsvarar Scandlines standard. Scandlines har inga skyldigheter att övervaka medfört bagage, särskild last, eller fordon ombord, varken under färd eller när fartyget ligger i hamn. Scandlines rekommenderar att passageraren täcker sin risk för förlust genom att teckna för ändamålet lämplig försäkring.

3. Biljettpriser 

3.1 Biljettpriset för varje resa beräknas mot bakgrund av den biljettyp som väljs på bokningsdagen och det pris som gäller för den valda biljettypen på bokningsdagen och för den valda resedagen.

3.2 Skyldigheten att betala biljettpriset uppstår vid ingående av transportavtalet. Biljettpriset förfaller omedelbart till betalning.

3.3 De priser som anges på www.scandlines.dk gäller uteslutande för färjebiljetter som köps i Danmark. Priset för biljetter som köps i andra länder, t.ex. länder som omfattas av eurosamarbetet, kan avvika från priserna på www.scandlines.dk och andra priser kan därmed gälla. Det är möjligt att betala en färjebiljett i andra valda valutor än i valutan i det egna landet. I sådana fall ska en omräkning ske i förhållande till den av Scandlines fastställda växelkursen på den dag då betalningen bokförs.

4. Färjebiljetter; förlust; överlåtelse

4.1 Som ett led i transportavtalet utfärdar Scandlines ett resedokument till passageraren (detta kan utgöras av en biljett eller bokningsbekräftelse) innan resans början (härefter benämnd ”färjebiljetten”). Passageraren – och reseledaren i samband med gruppresor – ska tillhandahållas färjebiljetten vid resans början i samband med biljettköp i hamn eller vid uppvisande av bokningsbekräftelsen vid incheckning. I samband med personliga elektroniska färjebiljetter har passageraren endast rätt att framställa krav på transport om passageraren har legitimerat sig i tillräcklig omfattning och en giltig elektronisk färjebiljett är utfärdad i passagerarens namn. Avseende samtliga övriga färjebiljetter har passageraren endast rätt att framställa krav på transport efter uppvisande av en giltig färjebiljett som inte är väsentligen skadad.

4.2 Giltighet: Färjebiljetter har den giltighet som anges på färjebiljetten eller som anges i biljettvillkoren för den bokade biljettypen. Utöver detta, se även punkt 6.1.

4.3 Förlust: Icke-personliga färjebiljetter: Förlorade eller borttappade icke-personliga färjebiljetter ersätts inte. Personliga färjebiljetter: Förlorade eller borttappade personliga färjebiljetter ersätts av ny biljett om passageraren till Scandlines kan göra sannolikt att den ursprungliga färjebiljetten behörigen blivit utställd och betald. Vidare krävs att passageraren gör det sannolikt att den förlorade färjebiljetten inte redan har blivit inlöst eller nekad för transport eller blivit ersatt av en ny biljett och detta inte kan hänföras till oaktsamhet på Scandlines sida. För att få en förlorad eller borttappad färjebiljett ersatt är det en förutsättning att passageraren åtar sig att i efterskott betala priset för den förlorade eller bortkomna färjebiljetten i den omfattning som den förlorade eller borttappade färjebiljetten kan användas av annan för att nyttja transport eller begära återbetalning. Scandlines kräver ingen återbetalning för förluster som Scandlines orsakat genom oaktsamhet eller uppsåtligen. 

4.4 Överlåtelse: Icke-personliga färjebiljetter: Icke-personliga färjebiljetter kan överlåtas fram till resans början. Färjebiljetter som rör transport av fordon kan överlåtas endast till fordon som tillhör samma priskategori hos Scandlines. Vid särskilda priskategorier (t.ex. barn- eller studentbiljetter) kan biljetten endast överlåtas enligt villkoren för priskategorin till personer som uppfyller de aktuella villkoren för den särskilda priskategorin. Personliga färjebiljetter kan inte överlåtas.

5. Färjebiljetter med fasta resedatum, ombokning

5.1 Om Scandlines utställer en bokningsbekräftelse enligt transportavtalet med fasta resedatum för passageraren, är dessa resedatum bindande. Passageraren har inte rätt att framställa krav på transport med andra överfarter. Krav som framställs enligt förordning (EU) nr 1177/2010 avseende avbokning eller försening gäller oförändrade i förhållande till vad som anges ovan (jämför punkt 17).

5.2 Utan hinder av punkt 5.1 ovan kan passageraren genomföra en ombokning, om detta uttryckligen är möjligt enligt biljettvillkoren för den bokade biljetten. Ombokning kan endast ske under de förutsättningarna som anges i biljettvillkoren för den bokade biljetten. Detta gäller även för ombokning av tilläggstjänster (som t.ex. måltider ombord). 

6. Färjebiljetter utan fasta resedatum och värdekuponger

6.1 Bokningar utan fasta resedatum har den giltighetstid som anges i punkt 4.2 om inget annat följer av biljettvillkoren för den bokade biljetten. Om passageraren inte kan påbörja resan under giltighetstiden, till följd av att Scandlines inte kan utföra transporten, förlängs giltighetstiden fram till den första tidpunkt då Scandlines kan utföra transporten. 

6.2 För det fall färjebiljetter inte har fasta resedatum måste återresan påbörjas inom tre månader efter utresan om inte annat avtalats i biljettvillkoren för den bokade biljetten.

6.3 Värdekuponger är giltiga i tre år om inte annat avtalats för den aktuella värdekupongen. Giltighetstiden börjar löpa vid utgången av det kalenderår då värdekupongen införskaffades. Efter giltighetstidens slut blir värdekupongen obrukbar. För värdekuponger som vunnits genom spel eller tävlingar gäller de giltighetsbestämmelser som angivits i reglerna för aktuellt spel eller tävling. Om giltighetstiden inte framgår, ska giltighetstiden för även dessa värdekuponger vara tre år räknat från det år då värdekupongen utfärdades.

7. Måltider ombord

7.1 Måltider ombord som passageraren i förväg bokat online eller via Scandlines servicecenter utgör en del av färjebokningen. Vid angivande av bokningsnummer vid check-in i hamn utfärdas en måltidsbiljett för dessa tilläggsbokningar. Måltidsbiljetten utgör betalningsmedel för den förbeställda maten ombord och ska lösas in hos personal i den aktuella restaurangen ombord.

7.2 Bokningsbekräftelsen eller färjebiljetten i sig accepteras inte som betalningsmedel ombord. Förlorade eller borttappade måltidsbiljetter återbetalas inte och det är inte heller möjligt att få tillgång till ett reserverat bord eller förbeställd mat ombord utan giltig måltidsbiljett.

7.3 För att få det reserverade bordet ska passageraren lösa in sin måltidsbiljett i restaurangen senast 15 minuter efter avgång. Efter utgången av denna tidsfrist har passageraren inte längre rätt att nyttja sin bokning. I sådana fall ombeds passageraren att ställa sig i kö och passageraren ska därefter få tillgång till nästa lediga bord. Måltidsbiljetten gäller dock under sin totala giltighetstid under den bokade passagen. 

7.4 Om passageraren underlåter att nyttja förbeställd mat är passageraren fortsatt skyldig att betala det i förväg betalda priset för måltiden, dock med avdrag för eventuella besparingar som kommer Scandlines tillgodo. Passageraren ska innan resan påbörjas, meddela Scandlines om passageraren har för avsikt att inte nyttja måltidsbeställningen.

8. Ankomst i tid innan incheckning

8.1 Passageraren ska vara ute i god tid för check-in under check-in-tiden. Check-in-tiden är bindande.

8.2 Passagerare som reser utan fordon har inte rätt till transport och är fortsatt skyldig att betala biljettpriset om passageraren inte har genomfört check-in under check-in-tiden senast 15 minuter före planerad avgång i hamnen Puttgarden, Rødby eller Gedser och 30 minuter före planerad avgång i hamnen i Rostock (eller inom annan avtalad tid). Om färjan ankommer senare eller Scandlines är ansvarig för försening, bortfaller passagerarens rätt till transport om passageraren inte infinner sig i sådan god tid att man under normala omständigheter kan inleda ombordstigningen i rätt tid och färjans drift kan bedrivas ostört och inte äventyras på grund av en senarelagd ombordstigning av passagerarna.

8.3 OBS! Passagerare som åtföljs av ledarhundar eller assistanshundar (jämför punkt 13.3) ska infinna sig för ombordstigning senast 60 minuter före planerad avgång. I samtliga övriga fall gäller även punkt 9.

8.4 Passagerare som reser med ett fordon har inte rätt till transport med en särskild färja och är fortsatt skyldig att betala biljettpriset om fordonet inte är tillgängligt för lastning i avgångshamnen under den period som anges av Scandlines innan den planerade avgången (härefter kallad ”check-in-tider”). Check-in-tiderna kan variera beroende på färjelinje. De check-in-tider som gäller för varje färjelinje anges i den vid var tid gällande tidtabellen. Fordonet ska anses vara tillgängligt när check-in samt gränskontroll och tullbehandling är avslutad och det inte föreligger några andra hinder, som passageraren ansvarar för, för omgående ombordkörning.

9. Resedokument/efterlevnad av inreseregler

9.1 Passageraren är själv ansvarig för att denne har alla nödvändiga (rese)dokument för sig själv, eventuella medföljande minderåriga samt passagerarens bagage/fordon/djur, inklusive särskilda giltiga inresedokument enligt gällande inreseregler i destinationshamnen. Detta inkluderar särskilda bestämmelser om krav på ID-handlingar och/eller visum samt andra regler rörande utrikeshandel, tull, skatt, import, pass och hälsoföreskrifter. Passageraren är även ansvarig för att denne följer, och att sådana dokument inte står i strid med andra bestämmelser rörande utrikeshandel, tull, skatt, import, pass och hälsa, inklusive importregler rörande sällskapsdjur och färska råvaror. Scandlines äger rätt, men har ingen skyldighet, att före avgång kontrollera om passageraren följer respektive inreseregler innan resan påbörjas.

9.2 Scandlines äger rätt att vägra transportera passageraren om passageraren inte uppvisar fullständiga nödvändiga dokument och/eller inte följer tillämpliga inreseregler.

9.3 Om en passagerare nekas inresa till ett land till följd av att passageraren inte kunnat uppvisa fullständiga och nödvändiga resedokument/efterleva gällande inreseregler, och därmed fortsätter resa med Scandlines eller återvänder till avresehamnen med Scandlines (utan att passageraren äger rätt att gentemot Scandlines kräva fortsatt resa eller återresa) äger Scandlines rätt att kräva ersättning motsvarande kostnaden för dessa tillkommande passager. Om Scandlines har en skyldighet, i enlighet med lag, att bära de kostnader som uppstår på grund av en passagerares fortsatta resa eller återresa till följd av att passageraren har nekats inresa, eller Scandlines själv måste ombesörja fortsatt färd eller återresa för sådan passagerare, äger Scandlines rätt till ersättning av passageraren för dessa kostnader. Scandlines äger även rätt till ersättning av passageraren om Scandlines, till följd av att passageraren saknar fullständiga nödvändiga resedokument eller brister i efterlevnad av andra regler som gäller i inreselandet, blir skyldig att erlägga eller deponera böter eller liknande eller åsamkas andra kostnader.

10. Säkerhetskontroll avseende passagerare och passagerares bagage

10.1 Passageraren äger rätt till transport endast om denne har samtyckt till och medverkar i de kontroller som initieras av Scandlines rörande färjebiljetter och ID-handlingar med foto och låter dennes fordon och bagage, som medtas på den aktuella färjehamnens område samt aktuella fartyg, bli undersökta. Detta inkluderar kroppsvisiteringar vid särskilda indikationer som medför att Scandlines kan ha rätt att vägra tillhandahålla transporttjänster till en passagerare, eller om det finns en överhängande risk för att passagerens beteende sannolikt kan påverka säkerheten eller beteendet är straffbart enligt straffrättslig lagstiftning.

10.2 Om Scandlines, t.ex. vid förhöjd risknivå, är skyldig att utföra och vidta långtgående kontroller och åtgärder inom respektive hamnområde eller på enskilt fartyg, samtycker passageraren till att medverka i sådana kontroller och åtgärder som följer av nationella och internationella säkerhetsregler, inklusive att efterleva ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). Vid genomförande av kontroller kan Scandlines även anlita särskilda tredje partsleverantörer för sådan uppgift. Om en passagerare inte medverkar i sådana kontroller äger passageraren under inga omständigheter rätt till transport eller någon form av ersättning.

11. Transport av fordon

Passagerare äger endast rätt att kräva transport med det fordon som är föremål för passagerarens aktuella transportavtal. Fordonet ska tillhöra en av de fordonskategorier som gällde för den aktuella priskategorin vid den tidpunkt då transportavtalet träffades och förutsatt att sådant fordon är officiellt registrerat för att användas i internationell vägtrafik.

12. Transport av barn och ungdomar utan sällskap av vuxen

12.1 Transport av barn under 14 år utan sällskap av vuxen är inte tillåtet. Transport av ungdomar utan sällskap av vuxen i åldrarna mellan 14 och 17 år får ske om, på Scandlines begäran, skriftligt samtycke till sådan transport lämnas av vårdnadshavare och samtliga andra handlingar/dokument som krävs för inresa i det land där destinationshamnen är belägen finns tillgängliga. Scandlines kommer inte att övervaka barn/ungdomar utan sällskap av vuxen.

12.2 Fartygets besättning eller annan Scandlines representant äger rätt, men har ingen skyldighet, att innan avresa kontrollera ålder, skriftligt samtycke från vårdnadshavare samt att alla andra dokument som kan krävas för inresa i landet där destinationshamnen är belägen finns tillgängliga.

12.3 Uttrycklig hänvisning görs härmed till bestämmelserna i punkt 9 och 19, vilka ska gälla i dess helhet även avseende barn/ungdomar utan sällskap av vuxen.

13. Transport av sällskapsdjur/ledarhundar och assistanshundar

13.1 Transport av djur som normalt inte anses vara sällskapsdjur eller av sällskapsdjur som inte reser med en medföljande person (härefter benämnd ”djurägare”) är inte tillåtet. Transport av sällskapsdjur som inte utförs i enlighet med inreseregler och lagstadgade krav i destinationslandet är inte heller tillåtet. Fartygets besättning eller dess representanter äger rätt, men har ingen skyldighet, att innan avresa kontrollera efterlevnad av gällande inreseregler. Bestämmelsen i punkt 9.2 (avseende nekad inresa i destinationslandet) och punkt 19 (avseende nekad transport) gäller i tillämpliga delar.

13.2 Levande sällskapsdjur får endast transporteras i fordon eller lämplig specialutrustning tillhandahållen av passageraren (t.ex. släpvagn). Mindre sällskapsdjur kan undantagsvis transporteras i transportburar från vilka de inte kan rymma och/eller i koppel – fram till dess att fartygets besättning eller dess representanter beslutar annat. I samtliga fall måste det vara säkerställt att sällskapsdjur ombord kontinuerligt är övervakade av djurägaren och att de inte utgör någon olägenhet eller är till fara för andra passagerare eller passagerares bagage/fordon och inte heller för besättningen eller fartyget. Samtliga instruktioner som fartygets officerare eller andra av fartygets representanter utfärdar med anledning av detta ska följas.

13.3 Ledarhundar och jämförbara assistanshundar (t.ex. arbetshundar, hundar som används i psykoterapeutiskt syfte) som medföljer rörelsehindrade passagerare får transporteras utan kostnad och behöver inte förvaras i transportbur på fartyget. Färjetransporten, och erbjudandet om att nyttja denna kostnadsfritt, förutsätter att bevis lämnas avseende den medicinska nödvändigheten av att hunden medföljer. Passagerare som önskar att resa med assistanshund måste informera Scandlines om detta i förväg via telefon. Bestämmelserna i förordning (EU) nr 1177/2010 är tillämpliga. Passagerare med ledarhundar och jämförbara assistanshundar måste ha genomfört check-in senast 60 minuter före den planerade avgångstiden.

13.4 Munkorg är obligatoriskt för hundar (med undantag för ledarhundar och jämförbara assistanshundar) på fartyget om de inte transporteras i ett fordon, i bärbar transportbur eller (om sådan finns ombord) Scandlines hundgård om detta krävs enligt tillämplig nationell lag. Skulle strängare regler gälla avseende skyldigheten att belägga hundar med munkorg i landet för avgångshamnen eller destinationshamnen, är djurägaren skyldig att följa dessa regler vid av- respektive inresa i landet.

13.5 Sällskapsdjur får inte vistas i restauranger utan tillåtelse av fartygets besättning eller dess representanter. Detta förbud gäller inte för ledarhundar eller assistanshundar.

13.6 Om en djurägare, trots varning, vid upprepade tillfällen bryter mot ovan angivna bestämmelser avseende transport av djur ombord på fartyg och särskilt om djurägaren underlåter att koppla hunden eller belägga hunden med munkorg, äger fartygets besättning eller dess representanter rätt, men har ingen skyldighet, att omhänderta djuret och återlämna det till djurägaren vid ilandstigning, och/eller ombesörja att djurägaren och djuret lämnar fartyget vid ankomst till nästa hamn (som kan vara en annan hamn än planerad ankomsthamn). Scandlines kommer att fakturera djurägaren för omhändertagandet av djuret och för att ha ombesörjt att djuret och dess ägare lämnat fartyget vid nästkommande hamn (kan vara en annan hamn än planerad ankomsthamn) ett kostnadstillägg om DKK 375. Scandlines förbehåller sig även rätten att fakturera ett betydligt högre belopp eller kräva ett betydligt högre skadestånd. Det ankommer på djurägarens att visa att Scandlines inte har orsakats några kostnader eller lidit någon skada, eller att kostnaderna eller skadorna är avsevärt lägre än vad som gjorts gällande.

13.7 Djurägaren ansvarar för samtliga fall av spillning eller annan nedsmutsning av fartyget och dess installationer som orsakas av djuret samt för skador som andra passagerare lider och djurägaren är ersättningsskyldig för detta i enlighet med gällande lag. Spillning eller annan nedsmutsning i mindre omfattning kan avlägsnas av djurägaren. Om djurägaren underlåter att omedelbart avlägsna spillning eller annan nedsmutsning och/eller misslyckas att göra detta grundligt, äger Scandlines rätt att fakturera djurägaren för rengöringskostnader uppgående till ett belopp om minst DKK 225. Det ankommer på djurägaren att visa att Scandlines inte har orsakats några kostnader eller lidit någon skada, eller att kostnaderna eller skadorna är avsevärt lägre än vad som gjorts gällande.

14. Transport av bagage och särskild last

14.1 Handbagage och övrigt bagage som passageraren själv, i sitt fordon eller i övrigt har i sin besittning varaktigt och under tillsyn, transporteras utan att någon tillkommande särskild avgift utgår (härefter benämnt ”bagage”). Scandlines rekommenderar att bagage märks med passagerarens kontaktuppgifter. Transport av bagage och/eller särskild last som inte innehas av en medföljande person (härefter benämnd ”ägare”) är inte tillåtet.

14.2 Transport av bagage och/eller särskild last, inklusive vapen och ammunition, som inte sker i enlighet med gällande lagar eller regler i Danmark, avgångshamnen och destinationshamnen är inte tillåtet.

14.3 Inga större bagage, skrymmande föremål eller kommersiell frakt av något slag kommer att transporteras om inte Scandlines skriftligen har medgivit detta (härefter benämnd “särskild last”). 

14.4 Avlidna personer får endast transporteras i fordon och endast under förutsättning att sådan transport sker i enlighet med tillämpliga bestämmelser i både landet för avgångshamnen och landet för ankomsthamnen och den internationella Berlinöverenskommelsen (1937) och Europarådets överenskommelse från september 1973.

14.5 Transport av vapen och/eller ammunition förutsätter att fartygets besättning meddelats om detta i god tid före avresa och att fartygets officerare, eller av besättningen särskilt instruerade representanter, vid avresa uttryckligen samtyckt till transporten av vapnen och/eller ammunitionen. Sådant samtycke får villkoras av att ägaren överlämnar vapnen och/eller ammunitionen till fartygets officerare för förvaring. Scandlines ansvarar för kostnader som uppstår till följd av detta. Om vapen och/eller ammunition medförs ombord utan att meddelandeskyldigheten iakttas eller utan erhållande av samtycke från fartygets officerare, eller av besättningen särskilt instruerade representanter, har fartygets officerare rätt att ta vapnen och/eller ammunitionen i förvar och/eller lasta av dessa när som helst och var som helst, förstöra vapnen och/eller ammunitionen eller annars vidta åtgärder för att göra dem ofarliga. Besättningens ytterligare rättigheter (jämför punkt 10 och 19 i dessa AVK) och tillämpliga bestämmelser i lag ska fortsatt gälla oförändrade. Scandlines kommer fakturera ägaren ett belopp om DKK 375, eller ett belopp motsvarande den högre kostnad eller skada som Scandlines orsakats eller lidit, för förvaring av vapen och/eller ammunition som tas ombord och som passageraren underlåtit att avisera i förväg. Det ankommer på ägaren att visa att Scandlines inte har orsakats några kostnader eller lidit någon skada, eller att kostnaderna eller skadorna är avsevärt lägre än vad som gjorts gällande.

14.6 Passageraren är ansvarig gentemot Scandlines och andra resenärer enligt nationella lagar och bestämmelser för skador som Scandlines och/eller andra resenärer lider på grund av föremål som medtagits ombord av passageraren, inklusive bagage och särskild last.

14.7 Scandlines, fartygets officerare eller Scandlines övriga representanter har rätt att utföra inspektion av bagaget och den särskilda lasten genom slumpmässiga kontroller.

14.8 Scandlines får ta bagage och/eller särskild last i förvar som lämnats kvar ombord och som påträffats av Scandlines och får transportera sådant bagage och/eller särskild last till den hamn där respektive fartyg är registrerat. I förekommande fall äger Scandlines rätt till ersättning för därigenom uppkomna kostnader. Scandlines äger rätt att genomsöka bagaget och/eller den särskilda lasten och/eller att förvara detsamma hos tredje part. Under förutsättning att bagaget/den särskilda lasten är märkt kommer Scandlines att skicka ett meddelande till den adress som framgår av bagaget/den särskilda lasten. Av meddelandet kommer framgå att Scandlines har påträffat bagaget och/eller den särskilda lasten och att detta förvaras. Scandlines, respektive den tredje parten som förvarar bagaget/den särskilda lasten, ska vara ansvarig endast om dennes representanter, anställda eller personer som anlitats för fullgörandet av dennes förpliktelser agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt. Passagerare kan framställa krav avseende kvarlämnat bagage/särskild last och måste göra detta skriftligen samt styrka passagerarens rätt till sådant bagage/särskild last. Sådana krav måste framställas inom tre månader efter ankomst till ankomsthamnen. Efter utgången av nämnda period äger Scandlines rätt att hantera bagaget eller den särskilda lasten efter Scandlines eget gottfinnande.

15. Uppförande ombord; högsta befäl

15.1 Under transporten ska passageraren följa de krav på säkerhet och ordning som uppställs för transporten samt passagerarens egen och medpassagerarnas säkerhet. Kaptenen är högsta befälhavare och är ansvarig för att fatta beslut ombord på fartyget som rör säkerheten ombord och i syfte att undvika fara. Passageraren ska följa de instruktioner som ges av fartygets officerare och dess representanter. Om en passagerare inte följer uppställda krav eller instruktioner äger Scandlines rätt att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förhindra sådant uppförande. Detta inkluderar en rätt att, på kaptenens eller dennes representants order, hålla en passagerare arresterad fram tills dess att fartyget når nästa hamn (kan även vara en annan hamn än den planerade ankomsthamnen). Det föregående ska även gälla så länge detta görs i syfte att bevara säkerheten eller skydda den arresterade personen eller andra medpassagerare, med beaktande av behovet att säkerställa en säker sjötransport. Scandlines får neka en passagerare fortsatt transport och kan även komma att göra en polisanmälan avseende dennes uppförande ombord.

15.2 Förtäring av alkoholhaltiga drycker som medtas ombord på fartyget är förbjudet. Vid överträdelse av detta förbud ska punkt 15.1 tillämpas.

16. Ersättningsansvar 

16.1 Allmänt

16.1.1 Under inga omständigheter ska Scandlines skadeståndsansvar överstiga det belopp som motsvarar den visade skadan. Om skadelidande part genom försummelse har medverkat till att orsaka skadan eller att skadan har uppkommit, ska bestämmelserna i dansk rätt gälla avseende ansvarsfrihet eller nedsättning av sådan ersättning.

16.1.2 Scandlines ska endast vara skyldig att ersätta indirekta skador eller följdskador om Scandlines orsakat sådan skada genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Krav avseende förbrukade semesterdagar kan inte göras gällande. Reglerna i förordning (EG) nr 392/2009 ska gälla oförändrade.

16.1.3 Inga av de aktuella transportvillkoren medger avstående från rättighet, av varken Scandlines eller av Scandlines anlitade transportörer, eller personal eller representanter som agerar på uppdrag av Scandlines eller av Scandlines anlitade transportörer, gällande ansvarsfriskrivningar eller ansvarsbegränsningar enligt förordning (EG) nr 392/2009 eller tillämplig dansk lag, om inget annat uttryckligen har angivits.

16.1.4 Scandlines ska inte vara ansvarig för skador som uppstår på grund av iakttagande av myndighetsföreskrifter respektive passagerarnas underlåtenhet att följa dessa. 

16.1.5 Ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar på Scandlines sida ska i motsvarande mån gälla till förmån för Scandlines personal eller representanter samt Scandlines legala företrädare, anställda eller personer som anlitats för att fullgöra Scandlines skyldigheter. 

16.2 Ansvar vid personskada och/eller sakskada; självrisk

16.2.1 Scandlines är ansvarig för skador som uppstår i samband med transport till sjöss och som uppstår till följd av passagerares dödsfall eller personskada, samt förlust eller skada på bagage, inklusive passagerarens fordon i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 392/2009, med de ytterligare ansvarsbegränsningar som är tillämpliga med förbehåll för följande bestämmelser. Vid skador på fordon, har passageraren en självrisk på 330 beräkningsenheter1. Vid förlust eller skada på annat bagage, har passageraren en självrisk på 149 beräkningsenheter. Dessa belopp ska dras av från ersättningsbeloppet. Ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om det kan visas att skadan uppstått på grund av Scandlines agerande, eller underlåtenhet att agera, och detta har skett uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Anställda eller representanter som agerar på uppdrag av Scandlines eller anlitade transportörer omfattas inte av denna ansvarsbegränsning om det kan visas att skadan uppstått på grund av agerande eller underlåtenhet att agera med uppsåt att orsaka sådan skada eller genom grov vårdslöshet.

16.2.2 Vid transport till sjöss av sådana resenärer som inte omfattas av förordning (EG) nr 392/2009, och sådana fall inte rör dödsfall eller hälsoskada och inte heller nödvändiga skyldigheter som är relevanta för fullgörandet av transportavtalet, samt inte grundas på uppsåt eller grov vårdslöshet av Scandlines, Scandlines legala företrädare, anställda eller personer som Scandlines anlitat för att fullgöra Scandlines skyldigheter, ska Scandlines ansvar vara begränsat till ersättningen för sådan förutsägbar skada som är typisk för det aktuella avtalet.

16.3 I samband med kombinerad järnvägs-/sjötransport, ska bestämmelserna i den danska järnvägslagen och bestämmelserna i COTIF/CIV-konventionen gälla avseende ansvaret gentemot passagerare för personskador och/eller sakskador som en passagerare kan lida till följd av en olycka i samband med järnvägsdriften under tiden passageraren vistas i järnvägsvagnen, stiger ombord på järnvägsvagnen eller när passageraren lämnar järnvägsvagnen (Artikel 33, paragraf 2 i CIV).

17. Krav vid förseningar och vid inställd resa

17.1 Scandlines äger rätt att ställa in resor på grund av skäl som Scandlines inte svarar för, t.ex. vid ogynnsamma förhållanden till sjöss eller hårt väder, exempelvis mycket höga eller låga vattennivåer; storm; isbildning eller risk för isbildning vid avgångs- eller ankomsthamn och vid sjööverfart; oframkomlighet vid (avgång eller ankomst) hamn och vid överfart eller andra skäl såsom force majeure, risk för epidemi, hotande terroristattack eller inställt fartyg.

17.2 Ankomst- och avgångstider som anges i tidtabeller publicerade av Scandlines är baserade på erfarenhet och kan, med beaktande av de oförutsägbarheter som råder vid fartygsverksamhet, inte garanteras och utgör inte en del av transportavtalet. Scandlines försöker i möjligaste mån att undvika förseningar och inställda avgångar, oaktat detta kan ankomst- och avgångstider vara föremål för ändringar, t.ex. vid ogynnsamma förhållanden till sjöss eller hårt väder. Passagerare äger inte rätt till ersättning för skador som Scandlines inte är ansvarig om inte annat följer av förordning (EU) nr 1177/2010.

17.3 Passageraren äger rätt till ersättning i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 1177/2010 vid försening eller inställd resa. Om en avgång blir inställd eller försenad och detta medför att det är nödvändigt att passageraren tvingas stanna kvar under en eller flera nätter eller längre än vad som ursprungligen avsetts, i enlighet med vad som framgår av förordning (EU) nr 1177/2010, ska de totala kostnaderna för logi på land för passageraren – dock ej inklusive transportkostnaderna till och från hamnterminalen och platsen för logi – vara begränsade till 80 EUR per passagerare och natt under högst tre nätter (Artikel 17, paragraf 2, förordning (EU) nr 1177/2010).

17.4 För krav på ersättning för biljettpriset till följd av försenad ankomst enligt Artikel 19 i förordning (EU) nr 1177/2010 utger Scandlines ingen ersättning om kravet understiger 6 EUR (Artikel 19, paragraf 6, andra meningen, förordning (EU) nr 1177/2010).

17.5 Scandlines ansvar för passagerarens förlust till följd av försening ska inte överstiga 4 150 beräkningsenheter. Scandlines ansvar för förluster som uppstår till följd av att passagerarens bagage försenas ska inte överstiga 1 800 beräkningsenheter per passagerare för handbagage, 10 000 beräkningsenheter per fordon och 2 700 beräkningsenheter per passagerare för annat bagage.

17.6 Om Scandlines förutser en inställd avgång eller att en avgång kommer att bli försenad med mer än 90 minuter än den schemalagda avgångstiden, får passageraren välja att bli ombokad till slutdestinationen (under jämförbara förhållanden i enlighet med vad som framgår av bokningsbekräftelsen) vid den tidigast möjliga tidpunkten och utan tillkommande kostnader. Passagaren kan även välja återbetalning av biljettpriset och, om tillämpligt, bli erbjuden kostnadsfri återresa till den första avreseplatsen, i enlighet med vad som framgår av bokningsbekräftelsen eller transportavtalet vid den tidigast möjliga tidpunkten.

18. Passagerarens avbokning/återbetalning

18.1 Om passageraren avbokar en resa eller underlåter att inställa sig för transport, äger Scandlines rätt att kräva betalning av biljettpriset – med avdrag för de besparingar som Scandlines gör eller/och den kostnad som Scandlines undviker genom att nyttja sin arbetskraft på annat sätt. För enklare biljettyper kan andra bestämmelser gälla som avviker från vad som anges i det föregående och som framgår av villkoren för den aktuella biljettypen. Villkoren för den aktuella biljettypen har företräde framför denna punkt 18.1 om de olika dokumenten innehåller motstridiga bestämmelser om återbetalning.

18.2 Om en reseförmedlare har förmedlat transportavtalet mellan Scandlines och passagerare ska passageraren vid händelse av avbeställning framställa sitt krav på återbetalning till reseförmedlaren som därefter ska reglera kravet med Scandlines. Om detta i enskilt fall medför att regleringen av kravet blir oskäligt betungande för passageraren, får passageraren framställa sitt krav direkt och skriftligen gentemot Scandlines.  

18.3 Återbetalning av färjebiljetter som är betalda med ”poäng” inom ramen för Scandlines kundprogram får endast ske i enlighet med medlemsvillkoren för det aktuella kundprogrammet.

18.4 Återbetalning av biljetter som betalats med kreditkort kommer endast att ske genom att beloppet krediteras det konto som uppgivits i samband med betalningen och i den valuta som sådan betalning gjorts. Det belopp som krediterats kontot för kreditkortet kan avvika från det belopp som återbetalas som en följd av valutakursväxlingar och de avgifter som debiteras av kreditkortsbolaget. Dessa avvikelser ska inte grunda någon rätt till ersättningskrav gentemot Scandlines.

18.5 I samtliga övriga fall ska återbetalningar ske till bankkonto. Utbetalning i kontanter vid incheckning eller i Service Centret är inte möjligt.

18.6 Scandlines får neka återbetalning om begäran om återbetalning framställs senare än sex månader efter det att biljettens giltighetstid har löpt ut.

18.7 Om en passagerare har uppvisat färjebiljetten för ett lands myndigheter, i syfte att visa att passageraren har för avsikt att återigen lämna landet, förbehåller sig Scandlines rätten att vägra återbetalning av färjebiljett om passageraren inte visar för Scandlines att denne har rätt att kvarstanna i landet eller att passageraren kommer att lämna landet genom en annan transportör.

19. Scandlines rätt att neka transport

19.1 Scandlines får neka en passagerare transport eller fortsatt transport om passageraren:

19.1.1 inte följer tillämpliga bestämmelser och regler avseende inresa till destinationslandet (inklusive de inreseregler som gäller för djur som medföljer passageraren), jämför punkt 9 och 13 i dessa AVK;

19.1.2 inte är lämpad att resa på grund av sitt allmänna hälsotillstånd eller smittsam sjukdom; fysisk eller mental instabilitet, eller på grund av andra skäl, och/eller som äventyrar hälsan eller säkerheten för andra passagerare i en större omfattning än vad som kan anses vara försumbar;

19.1.3 är i behov av medföljande sällskap men ändå reser utan sällskap, jämför punkt 12 i dessa AVK;

19.1.4 inte har betalat biljettpriset för den aktuella resan eller inte heller har erlagt full betalning vid den tidpunkt då resan påbörjas och underlåter att omedelbart betala utestående belopp;

19.1.5 har uppgivit falska eller ofullständiga uppgifter som medfört att medföljande fordon blivit kategoriserat i en fordonskategori och fordonstyp i lägre prisklass än berättigat enligt Scandlines prislista, jämför punkt 11 i dessa AVK;

19.1.6 har uppgivit falska eller ofullständiga uppgifter avseende mått, vikt och proportioner avseende särskild last som haft betydelse för Scandlines medgivande avseende transport av sådan särskild last på avtalade villkor, se punkt 14 i dessa AVK;

19.1.7 äventyrar, annat än i försumbar omfattning, säkerheten för andra passagerare genom att kontinuerligt underlåta att följa de regler som gäller för transport av djur, bagage, och/eller särskild last, och/eller vid upprepad underlåtenhet att följa instruktioner utfärdade av fartygets besättning eller annan Scandlines representant;

19.1.8 vägrar att medverka vid genomförandet av säkerhetsåtgärder/åtgärder för visitering/kontroller som följer av lag eller myndighet oaktat om detta avser åtgärder inom respektive hamnområde eller ombord på fartyg;

19.1.9 av andra skäl hänförliga till passagerarens person eller dennes uppförande (t.ex. kraftig berusning, brottslig skadegörelse eller upproriskt beteende) eller det bagage denne medför ombord, i synnerhet om sådan transport skulle äventyra en störningsfri drift av färjan (jämför punkt 10 i dessa AVK); eller om
19.1.10 har lämnat oriktiga uppgifter vid ingående av transportavtalet, särskilt rörande ålder avseende ett barn eller ungdom utan vuxet sällskap, och dessa uppgifter har haft betydelse för Scandlines beslut att transportera passageraren på de avtalade villkoren (jämför punkt 12 i dessa AVK), eller om passageraren 19.1.11 i ett tidigt skede innan transporten bokades, har meddelats av Scandlines (enligt Scandlines bedömning av omständigheterna och efter eget gottfinnande) att Scandlines från denna tidpunkt och framöver inte kommer att transportera passageraren på grund av att passageraren i samband med tidigare transport redan har brutit mot bestämmelserna i angivna punkter, särskilt punkt 19.1.9, och att Scandlines därmed inte skäligen kan förväntas tillhandahålla transporttjänster till denna passagerare. 19.2 Om Scandlines nekar en passagerare transport, eller fortsatt transport, på ovan angivna grunder, får fartygets officerare eller annan Scandlines representant landsätta passageraren på passagerarens egen bekostnad i närmaste hamn (vilken kan vara annan än den planerade ankomsthamnen). Punkt 18.1 ska gälla i tillämpliga delar. 19.3 Scandlines eventuella övriga rätt till ersättning och återbetalning av kostnader – särskilt, men utan begränsning av punkt 9 (inreseregler), 13 (sällskapsdjur), och 14 (bagage) i dessa AVK – ska gälla oförändrade.

20. Ansvarsbegränsning

20.1 Samtliga krav som framställs av en passagerare gentemot Scandlines avseende dödsfall eller personskada, eller förlust av eller skada på bagage i enlighet med förordning (EG) nr 392/2009 preskriberas i enlighet med Artikel 16 i ovan nämnda förordning. 20.2 Övriga krav från passagerare, inklusive krav på ersättning till följd av förseningar avseende resor, preskriberas efter två år från och med den dag då passageraren/bagaget avlämnades. Samtliga krav avseende kostnader hänförliga till färjebiljetter preskriberas efter två år från inköpsdagen för respektive färjebiljett.

21. Tillämplig lag, jurisdiktion, övrigt

21.1 Dansk lag, inklusive den danska Sølov och tvingande internationella konventioner och EU-lagstiftning, ska äga exklusiv tillämplighet på avtalsförhållandet mellan passageraren och Scandlines.

21.2 Tvister som uppstår på grund av eller i samband med transportavtalet ska avgöras i dansk domstol. 

21.3 Rubrikerna i dessa AVK utgör endast hänvisningar och är inte relevanta vid tolkning av dessa AVK.

Köpenhamn, Juni 2018

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid olyckor under sjötransport

[Transportören ska åtminstone lämna denna information till passagerarna före eller vid avresan om denna förordning gäller för transporten. Sammanfattningen är inte rättsligt bindande.]2

Förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss träder i kraft inom EU- och EES-länderna3 den 31 december 2012. Den innehåller vissa bestämmelser från Aten-konventionen från 1974 (som ändrades med 2002-protokollet) om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods.

Förordningen är tillämplig för alla transportörer som utför internationella transporter, bland annat transporter mellan EU-medlemsstater, samt vissa typer av nationella transporter, om
- fartyget för en medlemsstats flagg eller är registrerat i en medlemsstat, eller
- befordringsavtalet har ingåtts i en medlemsstat, eller
- avgångs- och/eller bestämmelseorten enligt befordringsavtalet är belägen i en medlemsstat.

Den omfattar transportörens skadeståndsansvar gällande passagerare, deras resgods och deras fordon samt rörelsehjälpmedel i händelse av olyckor.

Denna förordning berör inte transportörers rätt till att begränsa deras ansvar för olyckor enligt 1976 års internationella konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, ändrad genom 1996 års protokoll i dess senaste version.

Olyckor enligt förordningen omfattar både ”sjöfartsolyckor”4 och ”andra händelser än sjöfartsolyckor, som orsakade olyckan” under transporten.

Passagerares rättigheter

Rätt till ersättning vid dödsfall eller personskador

Sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören eller transportörens försäkringsbolag på upp till 250 000 SDR5 vid varje tillfälle, med undantag för vid omständigheter som transportören inte kan råda över (d.v.s. krigshandlingar, naturkatastrofer, tredje mans handlingar). Ersättningen kan uppgå till maximalt 400 000 SDR, om inte transportören bevisar att olyckan inte uppkom genom fel eller försummelse från dennes sida. 
Annan händelse som orsakade skadorna än sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören eller transportörens försäkringsbolag uppgående till maximalt 400 000 SDR, om han eller hon bevisar att händelsen uppkom genom transportörens fel eller försummelse.

Rätt till ersättning vid förlust av eller skador på handresgods

Sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören uppgående till maximalt 2 250 SDR, om inte transportören bevisar att olyckan inte uppkom genom fel eller försummelse från dennes sida.

Annan händelse som orsakade skadorna än sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören uppgående till maximalt 2 250 SDR, om han eller hon bevisar att händelsen uppkom genom transportörens fel eller försummelse. 

Rätt till ersättning vid förlust av eller skador på annat resgods än handresgods

Passageraren har rätt till ersättning från transportören uppgående till maximalt 12 700 SDR (fordon, inbegripet resegods i eller på fordonet) eller 3 375 SDR (annat resgods), om inte transportören bevisar att händelsen som orsakade olyckan inte uppkom genom fel eller försummelse från dennes sida.

Rätt till ersättning vid förlust av eller skador på värdesaker

Passageraren har rätt till ersättning från transportören uppgående till maximalt 3 375 SDR för förlust av eller skador på pengar, värdepapper, guld, silver, juveler, smycken, konstföremål eller andra värdesaker, men endast om sådana värdesaker har deponerats hos transportören med uttrycklig överenskommelse om att de ska förvaras.
Rörelsehindrade passagerares rätt till ersättning vid förlust eller skador på rörelsehjälpmedel eller annan specifik utrustning
Sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören motsvarande återanskaffningsvärdet av utrustningen i fråga eller reparationskostnaden, om inte transportören bevisar att olyckan inte uppkom genom fel eller försummelse från dennes sida.
Andra händelser som orsakade skadorna än sjöfartsolyckor: passageraren har rätt till ersättning från transportören motsvarande återanskaffningsvärdet av utrustningen i fråga eller reparationskostnaden, om inte transportören bevisar att olyckan inte uppkom genom fel eller försummelse från dennes sida.

Rätt till förskottsbetalning i händelse av sjöfartsolycka 

Om en passagerare avlider eller får kroppsskador har passageraren eller en annan ersättningsberättigad person rätt till förskottsbetalning som täcker omedelbara ekonomiska behov. Förskottsutbetalningen ska beräknas i proportion till den uppkomna förlusten eller skadorna och ska ske inom 15 dagar. Vid dödsfall ska detta belopp uppgå till minst 21 000 EUR.

Förfaranden och övriga förhållanden

Skriftlig underrättelse

I händelse av skador på handresgods eller annat resgods ska passageraren skriftligen underrätta transportören om skadorna i rätt tid6. I annat fall förlorar passageraren rätten till ersättning. 

Frist för utövande av passagerarrättigheter

Allmänt ska talan angående skadestånd inledas vid behörig domstol inom en tid av två år. Tidpunkten som preskriptionstiden räknas från beror på typen av skador.

Undantag från ersättningsansvar

Transportörens ersättningsansvar kan reduceras, om han bevisar att en passagerares dödsfall eller personskador eller förlust eller skador på passagerarens resgods beror på passagerarens eget fel eller försumlighet eller att detta var en medverkande orsak. 
De olika ersättningsbegränsningarna gäller inte, om det bevisas att skadorna beror på en handling som transportören, en anställd, agent eller undertransportör utfört med avsikt att orsaka sådana skador eller med kunskap om att sådana skador sannolikt skulle uppkomma.

---

1) “Beräkningsenheten” (SDR) är en särskild dragningsrätt såsom definierad av Internationella valutafonden och är en konstruerad valuta.  Värdet av DKK genom hänvisning till en särskild dragningsrätt ska beräknas i enlighet med den värderingsmetod som tillämpas av Internationella valutafonden för dess verksamhet och transaktioner som gäller på den dag då transporten är avslutad/destinationen är nådd, jämför även Artikel 9 i Bilaga 1 till förordning (EG) nr 392/2009.

2) Sammanfattningen är framtagen i överensstämmelse med artikel 7 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 (EUT L 131, 28.5.2009, s. 24) om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

3) Förordningen gäller inom EES-stater i överensstämmelse med Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2011 (EUT L 171,30.6.2011, s. 15), efter att EES-staterna ifråga har inlämnat tillämpliga anmälningar.

4) I befintlig förordning omfattar ”sjöfartsolycka”: förlisning, kantring, kollision eller strandning, explosion eller brand ombord eller fel på fartyg. Alla övriga händelser som orsakat olyckan under transporten avser i denna sammanfattning som ”andra händelser som orsakat olyckan än sjöfartsolyckor”.

5) Vid uppenbara skador ska skriftlig underrättelse inges före eller vid tidpunkten för ilandstigning för handresgods, och före eller vid tidpunkten för utlämnande av annat resgods. Vid skador på resgods, som inte är uppenbara, eller vid förlust av resgods ska skriftlig underrättelse inges senast 15 dagar efter ilandstigning eller utlämnande (eller planerat utlämnande i händelse av förlust).

6) Vid uppenbar skada på handbagage ska skriftlig anmälan inges före eller vid tidpunkten för landstigning samt för övrigt bagage; före eller vid tidpunkten för dess utlämnande. Vid skada på bagage som inte är möjligt att öppna eller vid förlust av bagage ska skriftlig anmälan inges senast 15 dagar efter avstigning eller utlämnande eller från den tidpunkten då utlämnande skulle skett.