Left navigation


Transportvillkor

När du köper en biljett på hemsidan accepterar du samtidigt våra allmänna transportvillkor.

1 Allmänt
1.1 Dessa villkor gäller för alla passagerare (nedan kallad ”Passagerare”) vid resa med HH Ferries (nedan kallat ”Rederiet”) mellan Helsingborg och Helsingör.
1.2 För Passagerare som införskaffat eller bokat biljetter via scandlines.se gäller även Scandlines allmänna köpvillkor som finns tillgängliga på samma hemsida. 
För Passagerare som införskaffat en biljett som gäller dels för befordring mellan Helsingborg och Helsingör, dels för annan befordran, gäller detta avtal endast för befordran mellan Helsingborg och Helsingör, för annan befordran gäller villkor som tillhandahålls av utföraren av sådan befordran. 
För Passagerare som införskaffat eller bokat en biljett via Rederiet som endast gäller annan befordran än befordran mellan Helsingborg och Helsingör gäller inte dessa villkor. 
1.3 Dessa villkor anses accepterade och avtal anses ingått, innebärandes att skyldighet uppstår för både Passagerare samt Rederiet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor, vid följande tidpunkter vid följande situationer:
(i) För det fall förbokning genomförs av Passageraren – när Rederiet ger en bekräftelse av bokningen;
(ii) För det fall förbokning inte sker – när Passageraren betalar för resan;
(iii) För det fall resan är vederlagsfri eller betalning ska ske under eller efter resans påbörjande – när Passageraren ombordstiger på fartyg eller annat färdmedel som Rederiet tillhandahåller.

2 Definitioner
Med Resgods avses varje föremål, inbegripet fordon, som transporteras av Rederiet för Passagerarens räkning och ej befordras enligt certeparti, konossement eller annat dokument som främst avser godsbefordran. Levande djur och Fraktgods (se punkt 3.7) räknas inte heller till Resgods. 
Med Handresgods avses Resgods som Passageraren för med sig eller har i sin hytt eller annars har i sin besittning eller vård under transporten, inbegripet Resgods inuti eller fastspänt på Passagerarens fordon.

3 Inför resan
3.1 Resgods och kommersiellt gods
3.1.1 Varje Passagerare har rätt att medta Handresgods upp till en maximal sammanlagd vikt om 50 kg. Gods som är avsett för vidareförsäljning, som varuprov eller gods som ska användas i näringsverksamhet betraktas inte som Resgods och ska därför registreras som Fraktgods (se punkt 3.7) innan avgång. 
3.1.2 Passageraren är själv skyldig att upplysa Rederiet om Resgods vars vikt överstiger den högst tillåtna vikten enligt punkt 3.1.1 samt registrera Fraktgods.
3.2 Farligt gods 
3.2.1 Resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för fartyg eller liv samt annat gods (innefattande men inte begränsat till bensin utanför fordons tank samt ammunition) får inte tas ombord som Resgods eller Handresgods, utan Rederiets godkännande. Sådant Resgods måste anmälas till Rederiet senast 24 timmar innan avresa, varefter Rederiet upplyser Passageraren om eller hur det farliga Resgods får transporteras. 
3.2.2 Om oanmält farligt gods påträffas har Rederiet rätt till att föra i land, ta bort eller förstöra det farliga godset utan att ersättningsskyldighet uppstår för Rederiet. 
3.2.3 Passageraren är ansvarig och ersättningsskyldig gentemot Rederiet för direkt och indirekt skada som orsakas Rederiet eller fartyget av farligt gods som Passageraren inte anmält till Rederiet enligt punkt 3.2.1 ovan. 
3.3 Pass och legitimation
Rederiet uppmanar alla Passagerare att medbringa giltigt pass eller legitimation till resa samt förbehåller sig rätten att neka ombordstigning för Passagerare utan pass eller giltig legitimation. Barn under 15 år behöver inte uppvisa pass eller legitimation när resa sker tillsammans med vårdnadshavare och denne har med sig giltigt pass eller legitimation. 
3.4 Biljett, platsbokning och fartyg
3.4.1 Biljett skall uppvisas vid incheckning i samband med ombordstigning. För garanterad plats för fordon och Passagerare vid viss specifik avgång måste bokning ske på förhand.
3.4.2 Rederiet har rätt att utföra transporten med ordinarie linjefartyg eller annat lämpligt fartyg.
3.5 Särskilt angående Passagerare med funktionshinder 
Rederiet strävar efter att möjliggöra transport för samtliga Passagerare. Passagerare som på grund av funktionshinder kräver särskild assistans innan, under eller efter resan, behöver lämna uppgift till Rederiet om detta i samband med bokning av resan, och måste boka sådan resa senast 48 timmar innan avresetidpunkten. Om inte detta sker kan Rederiet inte garantera Passageraren ombordstigning, utan kan i vissa fall vara tvungna att neka Passageraren ombordstigning i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) Nr 1177/2010. Passagerare med funktionshinder som önskar särskild assistans måste även, när så anges av Rederiet, anlända till av Rederiet angiven plats vid den tidpunkt som Rederiet skriftligen angivit, vilket är högst 60 minuter innan den annonserade ombordstigningstidpunkten, eller, om någon ombordstigningstidpunkt inte är angiven, senast 60 minuter före avgångstidpunkten enligt tidtabellen. 
3.6 Resande barn
Barn under 15 år ska resa i sällskap av en medföljande vuxen, om inte annat överenskommits med Rederiet. 
3.7 Fraktgods
Med Fraktgods avses: 
(i) gods som Passageraren inte kan föra med sig under transporten som Handresgods samt Resgods som Passageraren inte kan förvara i sitt fordon (se punkt 3.1); 
(ii) gods som upptar utrymme i fartygets lastrum; 
(iii) i fordon inlastat gods med en vikt överstigande 150 kilogram som körs som ett led i kommersiell verksamhet; och
(iv) bussar och liknande fordon i yrkesmässig linje- eller beställningstrafik för kollektiv transport av Passagerare.
Fraktgods transporteras enligt bestämmelserna i 13 kap. sjölagen (1994:1009). För fraktgods utgår fraktavgift enligt tariff. Avseende fraktgods hänvisas vidare till villkor och information på Rederiets hemsida. 

4 Under resan
4.1 Rederiet har rätt att vid behov lasta Passagerares Resgods på däck.
4.2 Levande djur får endast medtas efter särskild överenskommelse med Rederiet och Rederiet förebehåller sig rätten att neka medtagande av levande djur vid befordran om inte sådan överenskommelse träffats. Passageraren ansvarar för att medtagna djur inte vistas i områden på fartyget som markerats som djurfria. Passageraren ansvarar vidare för att medtaget djur inte åsamkar andra Passagerare eller Rederiet skada. 
4.3 Rökning får endast ske på öppet däck eller i särskilt markerade rökutrymmen. 
4.4 Vistelse på bildäck är förbjudet under överfarten. 
4.5 Ombord- och ilandkörning av fordon sker genom samarbete mellan förare och Rederiets personal och ska genomföras med särskild försiktighet från förarens sida. Rederiet ansvarar inte för skada eller förlust som uppkommer till följd av att föraren inte följer skyltar och instruktioner från personalen eller liknande.
4.6 Vid parkering av fordon på bildäcket ska handbromsen användas samt första växeln läggas i. Motorcyklar ska surras fast i de särskilda surrningsbeslagen. 
4.7 Försäljningsområden på fartygen är kameraövervakade. Alla former av stöld och snatteri anmäls till polisen.

5 Rederiets ansvar för skada 
5.1 Allmänt 
5.1.1 Rederiet är, med de begränsningar som följer av under detta avsnitt 5, ansvarigt för personskada som drabbar Passageraren och för Resgods som går förlorat eller skadas, på grund av en händelse under resan, om skadan har vållats genom fel eller försummelse av Rederiet eller någon som Rederiet svarar för, med undantag av vad som följer av punkt 5.4. Detsamma gäller skada på grund av att Passageraren eller Resgods försenas. 
5.1.2 Rederiets ansvar enligt detta avtal avser endast skada som härrör från händelser som har inträffat under resan. Rederiet är inte ansvarigt för skada som uppstått innan ombordkörning eller ombordstigning, eller efter ilandkörning eller ilandstigning. 
5.1.3 Enligt gällande nationell och EU-rätt anges ansvarsbelopp enligt Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (nedan SDR). Den 1 mars 2016 motsvarade 1 SDR ca 11,9 SEK. För aktuell kurs mot SEK hänvisas till riksbankens hemsida (www.riksbank.se). 
5.2 Ansvarsbegränsning vid försening
5.2.1 Vid försening av Passagerare ansvarar Rederiet till ett belopp om högst 4.150 SDR per Passagerare. 
5.2.2 Vid försening av Resgods ska Rederiets ansvar inte överstiga:
a) 2.250 SDR per Passagerare för Handresgods;
b) 12.700 SDR per fordon; och
c) 3.375 SDR per Passagerare för övrigt Resgods.
5.2.3 Vid ersättningsbetalning vid skada till följd av försening av Passagerare görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 20 SDR, per Passagerare. Vid ersättningsbetalning vid skada till följd av försening av fordon görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 330 SDR, per fordon, och vid förlust eller skada till följd av försening av Resgods görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 149 SDR, per Passagerare. 
5.3 Ansvarsbegränsning vid skada på eller förlust av Resgods, fordon samt värdesaker
5.3.1 Rederiet är ansvarigt för skada på eller skada som uppstått till följd av förlust av Handresgods, om den händelse som orsakade skadan beror på fel eller försummelse hos Rederiet. Rederiets ansvar i dessa fall ska inte överstiga:
a) 2.250 SDR vid förlust eller skada på Handresgods (som ej är förvarat i eller på fordon) per Passagerare och befordran;
b) 12.700 SDR vid förlust eller skada på fordon, inbegripet Resgods i eller på fordonet, per fordon och befordran; och
c) 3.375 SDR vid förlust eller skada på annat Resgods än som nämns i punkterna (a) eller (b), per Passagerare. 
5.3.2 Vid ersättningsbetalning vid skada på fordon görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 330 SDR, per fordon, och vid förlust eller skada på annat Resgods görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 149 SDR, per Passagerare. 
5.3.3 Rederiet är inte ansvarigt för förlust av eller skada på värdesaker. 
5.4 Ansvarsbegränsning vid Passagerares död eller personskada
5.4.1 Rederiet är ansvarigt för skada till följd av Passagerares död eller personskada som drabbat en Passagerare till följd av sjöfartsolycka, om inte Rederiet kan visa att olyckan:
- orsakades av krigshandling, fientligheter, inbördeskrig, uppror eller av naturhändelse av osedvanlig karaktär, som inte har kunnat undvikas och vars följder inte har kunnat förhindras; eller 
- i sin helhet har vållats av tredje man genom handling eller underlåtenhet med avsikt att orsaka skada. 
Med sjöfartsolycka avses förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion samt brand eller fel i fartyget. 
5.4.2 Rederiets ansvar vid sjöfartsolycka ska inte överstiga 250.000 SDR per Passagerare och händelse. För det fall Rederiet inte kan visa att händelsen som orsakade skadan inte uppstod till följd av fel eller försummelse av Rederiet, ska Rederiet även ansvara för skador som överstiger 250.000 SDR. 
5.4.3 Rederiet ska ansvara för skador som uppstått till följd av dödsfall eller personskada som drabbat en Passagerare på grund av någon annan händelse än sjöfartsolycka, om händelsen orsakades till följd av fel eller försummelse av Rederiet. 
5.4.4 Rederiets ansvar för Passagerares personskada eller död enligt punkt 5.4.1 till 5.4.3 ovan ska inte i något fall överstiga 400.000 SDR per Passagerare och händelse. 
5.5 Ansvarsfriskrivningar
5.5.1 Om det av biljetten framgår, eller om det annars är avtalat eller klart förutsatt, att transporten helt eller till bestämd del skall utföras av annan än Rederiet, förbehåller sig Rederiet frihet från ansvar för skada, förlust eller försening orsakad av händelse under del av befordringen som utförs av den andre. Detsamma gäller om Passageraren enligt ingånget avtal har rätt att helt eller delvis anlita annan transportör än Rederiet.
5.5.2 Rederiet är enbart ansvarig för skada orsakad av försening vid befordring under normala väderförhållanden.
5.5.3 Rederiet ansvarar inte för levande djur som tas med på resan.
5.5.4 Om personskada eller död samt förlust av eller skada på Resgods förorsakades av Passageraren själv eller om Passageraren har medverkat till händelsen, ansvarar Rederiet inte för skadan i den utsträckning den förorsakades av Passageraren. 
5.5.5 Rederiet hänvisar vidare till Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 392/2009 av den 23 april 2009 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 samt information på skeppen, terminalerna och vår hemsida.
5.5.6 Rederiet är inte ansvarigt för skada eller förlust vid körning på terminalområdet, ramper eller liknande, som uppstår till följd av vägarbete, komplicerade trafikförhållanden, avsaknad av vägmarkeringar eller instruktioner, onormalt vattenstånd eller andra förhållanden, även om Rederiet eller dess anställda kunde eller hade kunnat observera dessa förhållanden vid tidpunkten för när Passageraren passerer biljettanläggningen, gångbroar eller vid ombordkörsel på eller ilandkörsel från skeppet. 
5.5.7 Rederiet är inte ansvarigt för skador på fordon som uppstår till följd av att fordonet är sänkt, ombyggt eller för tungt lastat. Utöver detta är Rederiet inte ansvarigt för specialutrustning, även innefattande Resgods, som är fastsatt utanpå eller ovanpå fordon, och som skadas när fordonet är i rörelse. 
5.5.8 Rederiet är inte ansvarigt för förlust eller skador som uppstår till följd av avvikelser i driften, innefattande Force Majure, tekniska orsaker, vatten- och vägförhållanden, och förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra avgångstider och biljettpriser. Ett annat skepp kan komma att användas än vad som annonserats. 

6 Reklamation vid förlust eller skada på resgods
Passagerare som får sitt Resgods skadat under resan ska skriftligen underrätta Rederiet om sådan skada:
- om det skadade Resgodset är ett Handresgods och skadan är uppenbar, ska Rederiet underrättas före eller i samband med Passagerarens ilandstigning;
- om det skadade Resgodset inte är ett Handresgods och skadan är uppenbar, ska Rederiet underrättas i samband med utlämnandet av Resgodset; eller
- om skadan på Resgodset inte är uppenbar ska reklamation ske inom 15 dagar från dagen för ilandstigning. 

7 Preskription
Skadeståndsfordringar på grund av Passagerares död eller personskada samt förlust eller skada på Resgods preskriberas efter två år. Preskriptionstiden börjar löpa enligt nedan. 
Vid personskada: Dagen för Passagerarens ilandstigning.
Vid Passagerares död under transport: Dagen då ilandstigning skulle skett.
Vid Passagerares död efter transport: Dödstidpunkten, förutsatt att det inte har gått längre än tre år från ilandstigningen.
Förlust eller skada på bagage: Dagen för ilandstigning. 

8 Övrigt
8.1 Svensk lag skall tillämpas på transport som utförs av Rederiet. 
8.2 Talan rörande ansvar för Rederiet enligt dessa villkor kan enligt sjölagen väckas vid:  
(i) sjörättsdomstol för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse, 
(ii) sjörättsdomstol för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten, 
(iii) domstol i den stat där käranden har sin hemvist eller annars är varaktigt bosatt, förutsatt att svaranden har driftställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt, eller 
(iv) domstol i den stat där transportavtalet träffades, förutsatt att svaranden har driftställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt. 
8.3 Passagerare rekommenderas att teckna egen försäkring för sjöresan och utlandsvistelsen.
9 Kontakt
Meddelande till Rederiet med anledning av dessa villkor, t.ex. rörande reklamation eller skadeståndsanspråk, ska sändas till:

Med e-post: info@hhferriesgroup.com

Med post: HH Ferries Helsingborg AB
Knutpunkten 43  
252 78 Helsingborg  
Sverige 

Terms and Conditions for Transportation - In english

 

Sammanfattning av bestämmelser om passagerares rättigheter i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss

Summary of provisions concerning the rights of passengers travelling by sea in the event of accidents


Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Summary of provisions concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway