Left navigation


Agentvillkor

Allmänna Avtalsvillkor Researrangörer

Dessa allmänna avtalsvillkor för researrangörer (”Avtalsvillkor”) gäller mellan HH Ferries Helsingborg AB, org. nr. 556206-4575, Knutpunkten 43, 252 78 Helsingborg (“HH Ferries”) och researrangörer (”Researrangören”) som ingått avtal om försäljning av biljetter (”Researrangöravtal”).

 1. Definitioner

  I detta Avtal används följande definitioner:
  “Avtal” avser Researrangöravtal inkluderat dessa Avtalsvillkor;
  “Biljetter” avser de biljetter som anges i Researrangöravtalet;
  ”Part” aver HH Ferries eller Researrangören, och ”Parterna” avser HH Ferries och Researrangören.
  ”Researrangöravtal” avser det avtal som Parterna ingått om försäljning av Biljetter;
  ”Slutkund” avser tredje man till vilken Researrangören säljer Biljetter;

 2. Biljettförsäljning

  Researrangören ges härmed rätt att köpa in och återförsälja Biljetter i enlighet med detta Avtal.

  Researrangören ska Sälja Biljetterna självständigt, det vill säga genom att förvärva Biljetter från HH Ferries och därefter vidareförsälja Biljetterna till Slutkunder. Researrangören äger inte i något avseende företräda HH Ferries. Lag (1991:351) om handelsagentur är således inte tillämpligt på detta Avtal.

  Researrangören köper Biljett genom HH Ferries bokningssystem.

  HH Ferries Allmänna Villkor tillämpas för respektive köp av Biljett samt för färjetransporterna med HH Ferries färjelinjer.

  HH Ferries har rätt att när som helst upphöra med försäljningen av Biljetterna.

 3. Provision och fakturering

  Researrangören har rätt till en Provision för de Biljetter som Researrangören köpt och försålt under avtalstiden i enlighet med Researrangöravtalet. Ingen provision ska utgå på Biljetter sålda av Researrangören efter Avtalets upphörande.

  HH Ferries fakturerar Researrangören för de Biljetter som Researrangören köpt, när köpt resa genomförts. Fakturering sker månadsvis för de resor som genomförts under föregående kalendermånad om inget annat avtalats mellan Parterna. Researrangörens rätt till provision dras av från HH Ferries försäljningspris för respektive Biljett vid HH Ferries fakturering.

  HH Ferries förbehåller sig rätten att justera Researrangörens rätt till provision. Sådana justeringar ska, om inte annat avtalats, träda ikraft omedelbart från det att Researrangören fått del av justeringen. Nedjustering av provisionsnivå får endast ske på grund av att Researrangören köpt och återförsålt för få Biljetter och får endast ske efter att HH Ferries meddelat Researrangören om att provisionsnivån kommer ändras om inte Researrangören vidtar rättelse och ökar inköp och försäljning av Biljetterna inom tre (3) månader från att meddelandet skickades.

 4. Övrigt

  4.1
  Varumärken och immateriella rättigheter

  Detta Avtal ska inte innebära att några immateriella rättigheter överlåts från HH Ferries till Researrangören.

  Researrangören får inte använda HH Ferries varumärken utan HH Ferries föregående skriftliga godkännande.

  4.2
  Överlåtelse

  Part ska ej äga rätt att utan den andre Partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. HH Ferries har emellertid rätt att överlåta sina rättigheter och förpliktelser i sin helhet till ett företag som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av HH Ferries eller till annat bolag i HH Ferries koncern.

  4.3
  Fullständig reglering

  Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta Avtal.

  4.4
  Uppsägning

  Endera Parten har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om

 1. den andra Parten underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal eller gällande lag, om sådan underlåtenhet är av väsentlig betydelse för den första Parten;
 2. den andra Parten inställer sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, upphör med sin verksamhet, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande alla eller delar av Partens tillgångar;
 3. den andra Parten vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal, till exempel genom att inte betala fakturerade belopp i tid.

        4.5 Tillämplig lag och tvister     

    Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

    Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).     Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer     att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

    Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö. Det svenska språket ska användas i förfarandet.

    Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet     liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan     den andra Partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra     Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

    Om detta Avtal, eller del därav, överlåts till en tredje person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.