Left navigation


Resevillkor vid köp av båtresa & boende

Resevillkor

Sembos resevillkor

Sembo är en del av Stena Line Travel Group AB och har säte i Helsingborg.
Sembo är boendearrangör samt agerar som förmedlare av färja. Om inte annat överenskommits väljer resenären själv produkter eller tjänster eller en kombination av dessa, från det sortiment som finns i denna katalog och på hemsidan. Om avtal om paketresa ingåtts, gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresa.       


Avtalets ingående
•         Avtalet är bindande för båda parter när Sembo skriftligen bekräftat beställningen och resenären betalt handpenning. Om handpenningen inte är oss tillhanda senast på förfallodagen, betraktas bokningen som avbokad.

•      Huvudresenären ansvarar för att förse Sembo med korrekta kontaktuppgifter, så att han kan nås av viktiga meddelanden. Eventuella ändringar meddelas per e-post.  Sembo ansvarar inte för om huvudresenären på grund av felaktigt angivna kontaktuppgifter, inte nås av viktig information.  Huvudresenär är den person i vars namn bokningen är gjord. Denne är också betalningsansvarig för bokningen.
 

Bokning och bekräftelse
•        
•         Bokning bekräftas via e-post, bekräftelse per post kan fås mot en porto- och expeditionskostnad.

      Vid bokning per telefon tillkommer en serviceavgift

•         Resenären har en skyldighet att kontrollera att bekräftelsen stämmer med det som bokats.

Sembo reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll och förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar, eller om bokningen är gjord lör,-sön, -eller helgdag, nästkommande vardag, kontakta resenären med eventuella förändringar av gjord bokning.

Betalning
•         Resan kan betalas via Bankgiro, Internetbank, med Visa, Master- och Eurocard eller via Klarna (delbetalning eller faktura).

•         Anmälningsavgift, 10 % av totalpriset samt ev. avbeställningsskydd, minst 500 kronor, ska vara Sembo tillhanda senast 7 dagar efter bokning. Om handpenningen inte är oss tillhanda senast på förfallodagen, har Sembo rätt att betrakta bokningen som avbokad.
•        
     Slutbetalning ska vara Sembo tillhanda senast 35 dagar före avresan (lägenhet/stuga/semesterhus) eller 15 dagar före avresan (hotell/färja). För bokningar med tillträde inom 45 dagar (lägenhet/stuga/semesterhus) eller inom 25 dagar (hotell/färja) ska hela beloppet betalas omgående.

•         Om slutbetalningen inte är oss tillhanda senast på förfallodagen, har Sembo rätt att betrakta bokningen som avbokad och tillgodoräkna sig inbetalt belopp.
•       
          Vid bokning av flera olika produkter, t.ex.färja och lägenhet, gäller den striktaste regeln.

Avbeställningsskydd
•         Resenären kan skydda mot kostnader vid avbokning på grund av sjukdom, genom att teckna ett avbeställningsskydd.
•         Avbeställningsskydd kan bara tecknas vis bokningstillfället och kan inte tas bort efter att avtalet ingåtts.
•         Avbeställningsskyddet är 4 % av bokningens belopp, dock minst 200 kronor. Vid fastställande av resans pris skall i priset inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
•         Resenär som tecknat avbeställningsskydd kan mot uppvisande av giltigt läkarintyg avbeställa resan mot en självrisk motsvarande 5 % av bokningens belopp, fram till dess att resan påbörjats. Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv, resenärens make/maka/sambo, barn föräldrar, syskon eller person som resenären gemensamt beställt resan med, före avresa men efter det att avtalet blivit bindande. Avbeställningsskyddet gäller inte komplikationer i samband med graviditet, efter 30:e graviditetsveckan. Läkarintyg ska utfärdas på särskilt formulär som kan hämtas på www.sembo.se och ska vara Sembo tillhanda senast 14 dagar efter avbokningsdatum. Läkarintyg som inkommer senare beaktas ej. Avbeställningsskyddet gäller även vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist, samt vid ingripande händelse av sådan karaktär att resenären rimligen inte kan genomföra resan. Intyg måste vara Sembo tillhanda senast 14 dagar efter avbokningsdatum.
Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Resehandlingar
•         Resehandlingar skickas via e-post, eller om så avtalats, per post, efter det att full betalning kommit Sembo tillhanda. Om handlingarna inte kommit resenären tillhanda senast 7 dagar före avresa, ska Sembo kontaktas omgående.
•         Utfästelser av säljande personal ska framgå på resehandlingarna för att kunna åberopas.•        

Pass och Visum
•         Resenären ska inneha giltigt pass. Resenären ansvarar själv för att iaktta de formaliteter som krävs för resans genomförande, som t.ex. visum, vaccination och försäkring. Sembo ansvarar inte för kostnader orsakade av brister i resenärens formaliteter.

Försäkring
•         Vi rekommenderar resenären att teckna någon av de reseförsäkringar som vi i samarbete med Solid erbjuder.  Reseförsäkring kan tecknas/avbokas utan kostnad fram till avresa.

Avbokning
Avbokning kan göras på telefon 042-37 85 00, för öppettider,se www.sembo.se, utanför öppettiderna kan avbokning skickas per mail till sembo@sembo.se.
•         Avbokning bekräftas av Sembo via e-post.
                                  

•         Kostnad vid avbokning (avresedagen inräknad) av:
Lägenhet/sommarhus/stuga
31 dagar eller fler                                                     10 % av priset
30-16 dagar                                                                20 % av priset
15-8 dagar                                                                   50 % av priset
7 dagar eller färre                                                                 100 % av priset

Hotell*/inträdesbiljetter
4dagar eller fler                                                                         10 % av priset
3 dagar eller färre                                                                     100 % av priset

Färja
14-1 dagar                                                                   25 % av priset
Avresedagen eller senare                                                     100 % av priset

•         *) För hotell på Disneyland ®Resort Paris gäller avbokningsregel som för lägenhet.
•         Om en bokning innehåller flera olika produkter, gäller respektive avbokningsregel per produkt.

•         •                                   
Tillägg och ändringar
Lägenhet/semesterhus/stuga/hotell
•         Kostnad för ändringar, t.ex ändring till annat boende,                  100:-/ändring
annan vistelseperiod eller namnändring.

Vid ändring till annan vistelseperiod eller annat boende gäller ändringskostnaden fram till 31 dagar före avresa för lägenhet/semesterhus/stuga. För hotell  fram till 4 dagar för avresa. Därefter likställs ändringen med avbokning och nybokning. Ändringar kan medföra att priset ändras.

Färja
•         Ändring via telefon                                                                                    100:-/ändring
•         Ändring via hemsidan fram till 2 timmar före avresa                      ingen kostnad

     Vid ändring till annan avgångstid/avgångsdag kan priset komma att ändras.

 Innehåller bokningen färja och boende, förbehåller transportören sig att ta ut aktuellt ordinariepris för färjan om boendet avbokas.

Bokningar kan ändras eller avbokas utan kostnad inom 7 dagar från bokningsdagen förutsatt att det är mer än 40 dagar kvar till avresa. Om resenären betalt handpenningen återbetalas denna.           
                     

Ändringar före avresan
•         Sembo kan inte göras ansvarigt för tidtabellsändringar eller inställda färjor. 
•         Sembo förbehåller sig rätten att hänvisa kunden till ett likvärdigt eller bättre boendealternativ i de fall omständigheter som vi inte råder över tvingar oss till det. Resenären ska då meddelas om det nya alternativet snarast. Resenären har rätt att frånträda avtalet om ändringen är väsentligt till hans nackdel och ska i så fall underrätta Sembo om detta inom skälig tid och snarast få tillbaka vad han har betalt för boendet. Skulle ändringen innebära en försämring, är resenären berättigad till prisavdrag.

•         Inträffar efter det att avtalet blivit bindande, en kostnadsökning för Sembo, har Sembo om prisökningen beror på ändringar i transportkostnader, skatter eller tullar, rätt att höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningen.

•         Såväl resenären som Sembo har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande, inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan händelse av ingripande karaktär, på, i närheten av eller utefter den planerade resvägen till resmålet, som väsentligt påverkar förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. För att utreda om händelsen är av allvarlig karaktär ska sakkunniga myndigheter tillfrågas.

  
Ansvar under resan
Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, har Sembo rätt att häva avtalet. Resenären ansvarar för skada som vållas genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Fel och brister
Resenären kan inte åberopa fel som inte Sembo underrättats om inom 72 timmer efter det att felet upptäckts. Om resenären lämnar det bokade boendet utan att ha underrättat Sembo är reklamationsrätten förlorad.

Reklamation
Reklamation samt ev. kompensationsanspråk ska skickas till Sembo Box 1324, 251 13 Helsingborg eller med e-post sembo@sembo.se inom 60 dagar efter avslutad resa. Reklamation som inkommer senare beaktas ej.
Sembo och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.

Resegaranti
Stena Line Travel Group ställer resegaranti för upp till 40 miljoner kronor hos Kammarkollegiet. Mer information om resegarantin finns på Kammarkollegiets hemsida, www.kammarkolegiet.se.
Resenär som enbart köpt boende omfattas inte av resegarantin.                       
       
        .
Annat      
                    
För resenärer under 18 krävs ett intyg där målsman godkänner reseavtalet. Formulär kan hämtas på www.sembo.se. I vissa fall gäller en högre åldersgräns. Resenären ansvarar för att kontrollera detta vid bokningstillfället.

Miljöavgifter och lokal turistskatt tas ut på vissa destinationer. Skatten fastställs av de lokala myndigheterna och betalas av resenären direkt till reception/nyckelkontor.

Sembo kan inte göras ansvarigt för stängning av vägar, butiker, restauranger pooler, liftar och liknande som inträffar efter att vår information samlats in och inte heller för andra händelser som ligger utanför Sembos kontroll.

Sembo garanterar inte att semesterboendet är lämpligt för allergiker eller andra känsliga personer, vi kan inte heller garantera att boendet är handikappsvänligt
Vi reserverar oss mot ändringar i valutakurser och uppenbara tryck-/publiceringsfel.


Anmälningsavgiften, 10% av totalpriset (minst 500:-) samt ev avbeställningsskydd betalas inom 7 dagar efter bokning. Slutbetalning ska göras senast 15 dagar före avresa.
För bokningar med tillträde inom 25 dagar ska hela beloppet betalas omgående. Avbeställningsskyddet ska köpas vid bokningstillfället (kan tas bort inom "öppet köp" perioden). Därefter är ändring inte möjlig.

2.2 Biljetter och resehandlingar
Resehandlingar skickas via e-post eller om så avtalats, med post 2–4 veckor före avresa eller tidigare efter det att full betalning kommit Arrangören tillhanda. Resehandlingarna innehåller bl a uppgifter om adress och telefonnummer till ditt boende eller kontor där nyckeln ska hämtas. Om resehandlingarna inte kommit er tillhanda 7 dagar innan avresa ber vi er omgående kontakta Stena Line/Stena Line Öresund AB. Resenären ska inneha giltigt pass. Resenären ansvarar själv för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande som t ex visum, vaccination och försäkring. Stena Line/Stena Line Öresund AB ansvarar inte för kostnader orsakade av brister i resenärens formaliteter, såsom avsaknad av pass, visum etc.

Avbokning  3.1 kostnad vid avbokning (avresedagen inräknad) av: lägenhet/stuga 31 dagar eller fler......................................................................... 10% av lägenhetens pris  30-16 dagar................................................................................. 20% av lägenhetens pris  15-8 dagar................................................................................... 50% av lägenhetens pris 7 dagar eller färre........................................................................ 100% av lägenhetens pris  Stena Line / Stena Line Öresund AB färja 14-1 dagar................................................................................... 25% av biljettens totalpris  Avresedagen eller senare.................................................................100% av biljettens totalpris Hotell*/transfer/Stora Bältbron/inträden till nöjesparker 4 dagar eller fler...............................................................................10% av respektive pris 3 dagar eller färre.............................................................................100% av respektive pris *)

På Disneyland Resort Paris gäller avbokningsregler som för lägenhet. Om en bokning innehåller flera olika produkter, gäller respektive avbokningsregel enligt ovan. Vid eventuell avbokning av hotell eller lägenhet/stuga förbehåller sig Stena Line/Stena Line Öresund AB – då det är fråga om en kombinationsresa – att ta ut sitt ordinarie pris. Försäkringar kan avbokas utan kostnad fram till avresa, därefter utgår ingen återbetalning. Avbokning kan enbart göras via telefon. Avbokning bekräftas av Arrangören via e-post och Arrangören kräver alla resehandlingar i retur innan ev återbetalning kan göras. Vid avbokning återbetalas ej eventuellt avbeställningsskydd. 3.2 Tillägg/ändringar  ** Vid ändring (annan vistelseperiod, annat boende) gäller ändringskostnaden fram till 31 dagar före avresa (lägenhet/stuga) eller fram till 4 dagar före avresa (hotell/hyrbil/bro/buss/transfer) därefter likställs ändringen med avbokning och nybokning. Ändring kan medföra att ursprungspriset ändras. Har avbeställningsskydd tecknats utgår ingen ändringskostnad. **) Förutsatt att uthyrarens regler tillåter ändringar.  Färja Ändring via telefon………………………………………………………………………………..100:-/ändring

Ändring via hemsidan…………………………………………………………………………… ingen kostnad Ändring av avgångstid/dag kan medföra att priset ändras.  3.3 Resenär som har tecknat avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt följande: – Vid beräkning av resans pris skall vad resenären betalt för avbeställningsskydd inte inräknas. – Vid avbeställning enligt punkt 3.1. har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet. 3.3.1 Om resenären har tecknat avbeställningsskydd får resan avbeställas mot en självrisk motsvarande 5% av bokningens belopp. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes make/maka/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led, syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan, före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.2, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art att resenären rimligen inte kan genomföra resan, med undantag för komplikationer i samband med graviditet, från 30:e graviditetsveckan. Vid avbokning på grund av akut sjukdom ska läkarintyg utfärdas på särskilt formulär, som kan erhållas från Arrangören eller från resebyrån. Läkarintyg ska vara Arrangören tillhanda senast 14 dagar efter avbokningsdatum, därefter inkommet läkarintyg betraktas som ogiltigt. Avbeställningsskyddet gäller inte sjukdom som var känd vid bokningstillfället eller som inte är av akut karaktär. Teater-, fotbolls- och andra evenemangsbiljetter omfattas inte av avbeställningsskyddet. 3.3.2 Avbeställning får även ske om resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.2 drabbas av annan händelse av så ingripande karaktär att det inte är rimligt att kräva att resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. En sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
Ändringar före avresan samt inställande av resa  4.1 Resenärens rätt att frånträda avtalet Resenären får frånträda avtalet om Arrangören inte kan fullgöra vad de åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om Arrangören avser ändra avtalsvillkoren ska de underrätta resenären snarast. Resenären ska inom skälig tid meddela Arrangören om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.  4.2 Resenärens rätt till ersättningsboende Frånträder resenären avtalet enligt 4.1 har han rätt till annat boende av likvärdig eller högre standard, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar ett sämre boende har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären sin rätt till ersättningsboende eller om sådan inte kan erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han betalt enligt avtalet.  4.3 Resenärens rätt till skadestånd vid arrangörens inställande av resa I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från Arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd om Arrangören ställt in resan föreligger inte om Arrangören visar att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför Arrangören kontroll som de skäligen inte kunde ha förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder de inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som Arrangören anlitat att resan ställts in, är Arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket, endast om den de anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. 4.4 Ändring av priset Inträffar kostnadsökningar för Arrangören efter det att avtalet blivit bindande, har Arrangören rätt att höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: 1. Ändringar i transportkostnader eller 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter för tjänster som ingår i resan. Om resenären så begär är Arrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt punkt 1 föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60:-. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 4.5 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm. Såväl Arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade resvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
Reklamation, fel och brister  5.1 Uteblivna prestationer Om, efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska Arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Innebär en förändring i avtalet enligt första stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. 5.2 Andra fel och brister Vid andra fel än sådana som beskrivs i 5.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd om inte felet beror på resenären själv. Resenären har inte rätt till skadestånd  om Arrangören kan visa att felet beror på ett hinder utanför deras kontroll, som de skäligen inte kunnat förutse när avtalet ingicks och vars följder de inte rimligen kunde ha undvikit. Vid fel på grund av omständigheter som beskrivs i första stycket ska Arrangören genast ge resenären erforderlig hjälp. 5.3 Skadeståndets omfattning Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägslagen (1985:192) eller lagen om internationell järnvägstrafik (1985:193) ersätts enligt dessa lagar istället för enligt villkoren. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denna har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan. 5.3.1 Resenären kan inte åberopa fel i avtalet, om han inte inom 72 timmar efter det att han upptäckt eller bort upptäcka felet, underrättar Arrangören om felet. Reklamationsrätten är i regel förlorad om resenären lämnar boendet utan att ha underrättat Arrangören och därmed inte gett Arrangören rimlig tid att få felet åtgärdat. 5.3.2 Om resenären framför klagomål som är befogade, ska Arrangören eller Arrangörens lokala representant omgående vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.  5.3.3 Reklamation samt ev anspråk på ersättning ska skickas via brev eller e-post till Arrangören inom 60 dagar efter hyresperiodens slut. Reklamation som inkommer senare behandlas ej. 5.4 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.
Resenärens ansvar under resan  6.1 Arrangörens anvisningar mm. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, har Arrangören rätt att häva avtalet. 6.2 Ansvar vid skada Resenären är ansvarig för skada som denne vållar genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att själv ersätta sådan skada.  6.3 Avvikande från arrangemanget Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Arrangören
Annat  7.1 För resenärer under 18 år krävs ett speciellt intyg där målsman godkänner reseavtalet. Intyget kan erhållas av Arrangören. Vid färjeöverfart gäller i vissa fall högre åldersgränser.  7.2 Uppgifter på hemsidan gäller alltid före uppgifter i katalogen. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. 7.3 Om avtal har träffats om paketresa, gäller lag (1992:1672) om paketresa i tillämpliga delar.