AutoBizz Smart

1. BETINGELSERNES OMFANG

1.1. Nærværende aftalebetingelser omfatter Scandlines AutoBizz Smart .

2. ABONNEMENTSAFTALEN

2.1. Kunden bestiller en abonnementsaftale ved at udfylde en blanket på Scandlines’ hjemmeside eller ved at aflevere en udfyldt og underskrevet blanket til Scandlines.

2.2. For at opnå en abonnementsaftale som privatkunde, enkeltmandsvirksomhed eller nyoprettet firma, er tilmelding til BetalingsService (PBS) et krav. Andre typer virksomheder kan få tilsendt en faktura pr. post.

2.3. For erhvervskunder indhenter Scandlines kreditoplysninger hos KOB. Falder kreditvurderingen negativt ud, skal der stilles en bankgaranti til Scandlines.

2.4. Når kunden er blevet godkendt som kreditværdig, fremsender Scandlines en aftalebekræftelse pr. post sammen med AutoBizz Smart. Herved træder aftalen i kraft.

2.5. Hvis der sker ændringer i de indberettede oplysninger, skal Scandlines omgående kontaktes.

2.6. Kunden kan lade andre benytte AutoBizz Smart for rejse på betingelse af, at kunden hæfter for betaling for rejserne og er opmærksom på, at anvendelsen sker i overensstemmelse med betingelserne for den gældende abonnementstype.

3. REGISTRERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG FORTROLIGHED

3.1. Når kunden bekræfter at have læst og accepteret abonnementsbetingelserne giver kunden samtidig tilladelse til, at de indberettede data registreres til brug for indgåelse og til driften af abonnementsaftalen, herunder til at oplysningerne udveksles med BetalingsService (PBS). Endvidere giver kunden tilladelse til at Scandlines må kontakte kunden for at sikre korrekt registrering af data til efterfølgende fakturering.

3.2. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

4. OMKOSTNINGER

4.1. Ved erhvervelse af AutoBizz Smart er der ikke noget depositum til Scandlines..

4.2. Der er ingen omkostninger forbundet med anvendelsen af AutoBizz Smart.

4.3. Ved misligholdelse af aftalen henvises til punkt 8.6.

5. VARIGHED OG OPSIGELSE

5.1. Abonnementsaftalen gælder, indtil den opsiges af en af parterne.

5.2. Kunden har ret til når som helst at opsige abonnementsaftalen uden varsel ved skriftlig underretning til Scandlines. Herved bliver kundens AutoBizz Smart deaktiveret for om bord kørsel til Scandlines færger.

5.3. Scandlines har ret til straks at deaktivere kundens AutoBizz Smart, hvis betaling af faktura ikke finder sted rettidigt. Scandlines har ret til at opsige abonnementsaftalen med 1 måneds skriftlig varsel til udløbet af en kalendermåned. Scandlines har endvidere ret til omgående at ophæve abonnementsaftalen ved væsentlig misligholdelse.

5.4. Når aftalen opsiges, afleveres AutoBizz Smart til Scandlines.

6. OPBEVARING OG TAB AF AUTOBIZZ SMART BETINGELSER

6.1. Når bilen forlades efter endt rejse, skal AutoBizz Smart fjernes fra forruden og opbevares et ikke synligt sted i sikkerhedstasken. Hvis AutoBizz Smart ikke anvendes dagligt, skal den fjernes fra bilen og opbevares på betryggende måde.

6.2. Hvis AutoBizz Smart mistes, skal Scandlines omgående underrettes på tlf. +45 33 15 15 15. Inden for de begrænsninger, som følger af Lov om visse betalingsmidler, jf. § 11 (som kan findes på www.fs.dk), hæfter kunden for en uretmæssig anvendelse af AutoBizz Smart . Kunden hæfter aldrig for en uretmæssig anvendelse, efter at bortkomst er anmeldt.

7. TILGÆNGLIGHED PASSAGE ANSVAR

7.1. Abonnementsaftalen medfører ret til at køre gennem automatisk checkin med biltyper, der omfattes af aftalen. AutoBizz Smart kan anvendes i de dertil indrettede baner. Disse bliver anvist på skærmen ved viseringen.

7.2. Hvis en AutoBizz Smart monteres forkert, kan bilen ikke benytte AutoBizz banerne. I disse tilfælde henvises til at en af de manuelle betjeningsbaner benyttes.

7.3. Retten til at anvende automatisk check-in banerne medfører normalt en hurtigere passage gennem terminalområdet. Passage kan imidlertid blive forsinket eller være forhindret på grund af ekstreme vejrforhold, høj trafikbelastning eller andre uforudsete hændelser i forbindelse med overfarterne. Der betales ikke erstatning i tilfælde af, at passage forsinkes eller helt er forhindret.

8. PRIS OG BETALING

8.1. AutoBizz Smart priser kan ikke kombineres med andre rabatter eller specialtilbud. Aftalebetingelser for den konkrete abonnementstype fremgår i øvrigt af aftaleblanketten.

8.2. Scandlines forbeholder sig ret til at gennemføre prisændringer med 1 måneds varsel. Varsling sker via internet og andet Scandlines informationsmateriale. Hvis Kunden fortsætter med at benytte abonnementet, efter ændringerne er gennemført, anses dette for at indebære en accept af de nye vilkår.

8.3. Reklamation om urigtig registrering af rejse mv. i henhold til denne aftale skal ske hurtigst muligt efter modtagelse af faktura eller træk via PBS.

8.4. Prisen for hver rejse fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste. Se punkt 8.2. i denne aftale for prisændringer og varsel.

8.5. Betaling for hver rejse, der finder sted ved anvendelse af AutoBizz Smart eller manuel registrering af rejse med biler, der omfattes af aftalen, sker ved fakturering eller ved opkrævning via PBS.

8.6. Hvis betaling via PBS eller af faktura ikke sker rettidigt i overensstemmelse med denne aftale, tilskrives renter i henhold til rentelovens regler. Hvis Scandlines må udsende en rykkerskrivelse, eller hvis et forfaldent beløb må tages til inkasso, påløber der yderligere omkostninger.

9. LOVVALG OG VÆRNETING

 9.1. Abonnementsaftalen er undergivet dansk ret og dansk værneting.