Left navigation


Avtalsvillkor AutoBizz Helsingborg-Helsingör

 

1. ABONNEMANGSAVTALET

1.1 Kunden beställer ett abonnemang genom att överlämna ett ifyllt avtalsformulär till Scandlines HH.

1.2 Efter sedvanlig behandling av beställningen som också omfattar inhämtande av kreditupplysning, meddelar Scandlines HH om beställningen kan accepteras.
I så fall erhåller kunden en av Scandlines HH undertecknad kopia av avtalsformuläret, varefter AutoBizz kan börja användas på Scandlines Helsingborg-Helsingör. Detta avtal gäller även för Scandlines HH ev. framtida samarbetspartners som vid en senare tidpunkt börjar använda AutoBizztekniken.

1.3 Abonnemangsavtalet förblir giltigt till dess det uppsäges av endera parten. Kunden äger rätt att när som helst säga upp abonnemangsavtalet genom skriftlig anmälan till Scandlines HH, varvid kundens AutoBizz blir avaktiverad för ombordkörning på Scandlines HH. Scandlines HH äger rätt att omedelbart avaktivera kundens AutoBizz för ombordkörning på Scandlines HH, om giltigt kreditkort ej finns. Vid sidan av rätten att omgående annullera abonnemangsavtalet vid allvarligt avtalsbrott äger Scandlines HH rätt att säga upp abonnemangsavtalet med 3 månaders skriftlig uppsägningstid till utgången av en kalendermånad.

1.4 Scandlines förbehåller sig rätten att genomföra prisjusteringar med en månads varsel. Varsel sker via Internet, prislistor och annat informationsmaterial. Fortsatt utnyttjande av abonnemanget efter att ändringarna genomförts skall anses innebära acceptans av de nya villkoren.

1.5 Kunden samtycker, genom att fylla i och skicka in detta avtal, till att givna upplysningar registreras och databehandlas samt till att Scandlines HH får kontakta kunden. Kunden ska omgående meddela Scandlines HH om förändringar inträffar avseende kund- eller fordonsdata, samt angivet kreditkort.

1.6 Anmälan om felaktig registrering av passage som omfattas av detta avtal, skall göras av kund till Scandlines HH snarast och senast inom 30 dagar efter genomförd passage.

1.7 Detta avtal är personligt. Kunden kan låta andra använda kundens AutoBizz för passage med ett fordon som är specificerat i avtalet, förutsatt att kunden svarar för betalning av passagerarna och tillser att användandet sker i överensstämmelse med villkoren i abonnemangsavtalet.


2.AUTOBIZZINFORMATION

2.1 Abonnemangsavtalet medför rätt till att köra genom terminalanläggningen med fordon som omfattas av avtalet. AutoBizzen kan användas i därför inrättade filer. Dessa utmärkes med skyltar. Betalningsplikt inträder när fordonet passerar AutoBizzanläggningen. AutoBizzen ger bara rätt att använda de i avtalet nämnda fordonen.

2.2 När fordonet lämnas efter passage ska AutoBizzen borttagas från vindrutan och förvaras osynligt i säkerhetspåsen. Om AutoBizzen ej användes dagligen skall den avlägsnas från fordonet och förvaras på betryggande sätt.

2.3 Om en AutoBizz monteras felaktigt, kan fordonet inte använda AutoBizzfilerna. I dessa fall hänvisas till en av de manuella betjäningsfilerna.

2.4 Förlust av en AutoBizz ska omgående anmälas till Scandlines på telefon 042-18 61 20. Kunden får då ett kodnummer som bekräftar att förlusten är anmäld. Scandlines HH bekräftar skriftligt tidpunkten för anmälan. Inom de begränsningar som följer av tillämplig lag svarar kunden för obehörigt användande av kundens AutoBizz. Detta gäller om kunden varit grovt oaktsam vid förvaring eller om han underlåtit att snarast efter upptäckt anmäla förlust av AutoBizzen. Kunden är aldrig ansvarig för obehörigt användande efter anmäld förlust.

2.5 Om avtalet upphör återlämnas AutoBizzen till
Scandlines HH, varvid depositionsavgiften återbetalas.


3.TILLGÄNGLIGHET- PASSAGE- ANSVAR

3.1 Rätten att använda AutoBizzfilerna medför normalt en snabbare passage genom terminalområdet. Passage kan emellertid försenas eller förhindras på grund av extrema väderförhållanden, hög trafikbelastning eller andra oförutsedda händelser i samband med överfarterna. Ingen ersättning utgår vid försenad eller förhindrad överfart.


4.PRIS - BETALNING

4.1 Priset för varje passage bestäms utifrån den vid tid- punkten gällande prislistan. Prisändringar och varsel, se punkt 1.4 i detta avtal. Betalning för varje passage med användande av AutoBizz eller manuell registrering av passage med fordonet som omfattas av avtalet, sker via angivna kreditkort. Vid försenad betalning utgår ränta från förfallodagen enligt räntelagen. Vid betalnings- påminnelse eller om fordran går till inkasso tillkommer ytterligare kostnader. AutoBizzpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden och rabatter.


5.TILLÄMPLIGLAG

5.1 Svensk lag tillämpas på abonnemangsavtalet.

Uppdaterad 2013-03


För kontakt autobizzsmart@scandlineshh.com. Du kan även ringa till oss på 042-18 61 20 eller faxa på 042- 18 60 49. Bizzavdelningen har öppet vardagar 8.00 - 16.00. Dag före helgdag 8.00-13.00. Stängt på helgdagar.

Välkommen till ett smartare sätt att resa. Varmt välkommen ombord!