• Avseende sjötransporter som utgör del av ett researrangemang som tillhandahålls av en bussoperatör eller annan researrangör.

  Download Allmänna transportvillkor (AVK) för Scandlines Danmark ApS (PDF)

  1. Tillämplighet
  2. Transportavtal
  3. Måltider ombord
  4. Ankomst innan incheckning
  5. Resedokument/efterlevnad avinreseregler
  6. Säkerhetskontroll avseende passagerare och passagerarens bagage
  7. Transport av bussar
  8. Transport av barn och minderåriga
  9. Transport avsällskapsdjur/ledarhundar/assistanshundar
  10. Transport av bagage och särskildlast
  11. Uppförande ombord; högstabefäl
  12. Ansvar
  13. Krav vid förseningar och vid inställd resa
  14. Avbokning/återbetalning
  15. Scandlines rätt att neka transport
  16. Ansvarsbegränsning
  17. Tillämplig lag, jurisdiktion,övrigt

  Information tillhandahållen till passagerare i enlighet med förordning (EG) nr 392/2009

  1. Tillämplighet

  1.1 Dessa Allmänna Transportvillkor (härefter benämnda ”AVK”) är tillämpliga på sjötransporter som utförs av Scandlines Danmark ApS och Scandlines Gedser – Rostock ApS (härefter benämnd ”Scandlines”) och som utgör del av ett researrangemang avtalat mellan en bussoperatör/researrangör och en passagerare.

  Sjötransporten inkluderar transport av personer inklusive deras bagage (se även punkt 10), bussar (se även punkt 7), och sällskapsdjur (se även punkt 9). Dessa AVK är även tillämpliga på avtal om sjötransport, enligt vilka tjänster tillhandahålls av Scandlines i kombination med tjänster tillhandahållna av andra rederier respektive andra leverantörer av tjänster och vilka anses utgöra en endatjänst.

  1.2 Dessa AVK är även tillämpliga på personer som reser som en del av ett gruppresesällskap. I samband med gruppresan är varje enskild medlem av gruppresesällskapet bunden av de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa AVK.

  1.3 Om några bestämmelser i dessa AVK anses strida mot dansk lag eller vara ogiltiga ska övriga bestämmelser fortsatt gälla och vara tillämpliga.

  2. Transportavtal

  2.1 Passageraren/bussoperatören/researrangören har ingen rätt att kräva transport med nästa färjeavgång. Krav avseende försening eller avbokning enligt förordning (EU) nr 1177/2010 ska, i förekommande fall, inte påverkas av vad som anges ovan (se även punkt 13 i dessa AVK).

  2.2 Det kan inte ställas några krav på att bli transporterad av ett särskilt fartyg/typ av fartyg. Scandlines får utföra transporten, och alla tjänster sammanhängande med själva transporten, genom att använda antingen egna eller chartrade fartyg eller genom att anlita andra rederier, vilkas prestationer ska motsvara Scandlines prestationer. Scandlines har inga skyldigheter att övervaka bagage, särskild last, eller fordon ombord, varken under färd eller när fartyget ligger i hamn. Scandlines rekommenderar att passageraren/bussoperatören/researrangören täcker sin risk för förlust genom att teckna motsvarande försäkring.

  3. Måltider ombord

  Om bussoperatören/researrangören har bokat en måltid gemensamt för passagerare resande med bussoperatören/researrangören eller vouchers delas ut av bussoperatören/researrangören, är avtalet om att tillhandahålla sådan måltid/voucher ingånget direkt mellan bussoperatören/researrangören och passageraren. Bussoperatörens/researrangörens allmänna villkor avseende tillhandahållande av måltider/vouchers ombord ska i sådana fall tillämpas.


  4. Ankomst innan incheckning

  4.1 Passageraren/bussoperatören/researrangören ska vara ute i god tid för att checka in under incheckningstiden. Incheckningstiden ärbindande.

  4.2 OBS! Passagerare som åtföljs av ledarhundar eller assistanshundar (se även punkt 9.3) måste anlända för ombordstigning senast sextio minuter före planerad avgångstid. I samtliga fall gäller punkt 5.

  4.3 Passagerare/bussoperatör/researrangör som reser med buss äger inte rätt till färjetransport, men bussoperatören/researrangören ska fortsatt vara skyldig att betala biljettpriset, om inte bussen är tillgänglig för lastning i avgångshamnen under den tid som anges av Scandlines före färjans avgångstid (denna period benämns härefter ”incheckningstiden”). Incheckningstiden kan variera beroende på färjelinje. Incheckningstiden anges för varje färjelinje i gällande tidtabell. För lastning av bussen gäller att alla villkor för incheckning samt gränskontroll och förtullning ska vara uppfyllda
  och att inga andra hinder, som faller inom passagerarens/bussoperatörens/researrangörens ansvar, föreligger som hindrar omedelbar lastning av bussen.

  5. Resedokument/efterlevnad avinreseregler

  5.1 Passageraren och bussoperatören/researrangören ansvarar för att denne har alla nödvändiga (rese)dokument för sig själv, eventuella medföljande minderåriga, bagage/bussar/djur, inklusive särskilda giltiga inresedokument enligt gällande inreseregler i destinationshamnen. Detta inkluderar särskilt nödvändiga ID-handlingar och/eller visum. Passageraren/bussoperatören/researrangören är även ansvarig för att denne följer, och att sådana dokument inte står i strid med, andra bestämmelser rörande utrikeshandel, tull, skatt, import, pass och hälsa, inklusive importregler rörande sällskapsdjur och färska råvaror. Scandlines äger rätt, men har ingen skyldighet, att före avgång kontrollera om passageraren/bussoperatören/researrangören följer respektive inreseregler.

  5.2 Scandlines äger rätt att vägra transporttjänster till en passagerare/bussoperatör/researrangör som inte uppvisar fullständiga nödvändiga dokument och/eller inte följer tillämpliga inreseregler.

  5.3 När en passagerare/bussoperatör/researrangör är förhindrad att resa in i ett land till följd av bristfälliga nödvändiga resedokument/efterlevnad av gällande inreseregler, har passageraren/bussoperatören/ researrangören ingen rätt att framställa krav på ersättning/återresa med Scandlines. Reser passageraren/bussoperatören/researrangören vidare eller återvänder till avgångshamnen med Scandlines, äger Scandlines rätt till ersättning av passageraren/bussoperatören/researrangören, avseende det biljettpris som uppstår för dessa tillkommande destinationer. Om Scandlines har en skyldighet, i enlighet med lag, att bära de kostnader som uppstår på grund av en passagerares/bussoperatörs/researrangörs fortsatta resa eller återresa till följd av att passageraren/bussoperatören/researrangören har nekats inresa, eller Scandlines själv måste ombesörja fortsatt färd eller återresa för sådan passagerare/bussoperatör/researrangör, äger Scandlines rätt till ersättning av passageraren/bussoperatören/researrangören för dessa kostnader.

  Scandlines äger även rätt till ersättning av passagerare/bussoperatör/researrangör om Scandlines blir skyldig att betala böter eller viten eller lider andra kostnader till följd av att passagerare/bussoperatör/researrangör saknar nödvändiga resedokument eller brister i efterlevnad av andra regler som gäller iinreselandet.

  6. Säkerhetskontroll avseende passageraren och passagerarensbagage

  6.1 Passageraren och bussoperatören/researrangören äger rätt till transport endast om denne har samtyckt till att medverka i de kontroller som initieras av Scandlines rörande färjebiljetter och ID- handlingar med foto och låter dennes bussar och bagage, belägna inom respektive hamnområde eller på fartyg, bli undersökta och i övrigt medverkar vid sådana kontroller och undersökningar. Detta inkluderar kroppsvisiteringar vid särskilda indikationer som medför att Scandlines kan ha rätt att vägra tillhandahålla transporttjänster till en passagerare, eller om det finns en överhängande fara att passagerens beteende sannolikt kan påverka säkerheten eller beteendet är straffbart enligt straffrättslig lagstiftning.

  6.2 Om Scandlines, t.ex. vid förhöjd risknivå, är skyldig att utföra och vidta långtgående kontroller och åtgärder inom respektive hamnområde eller på enskilt fartyg, samtycker passageraren/bussoperatören/researrangören till sådana kontroller och åtgärder som följer av nationella och internationella säkerhetsregler, inklusive efterlevnad av ISPFS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). Vid genomförande av kontroller kan Scandlines även använda särskilda uppdragstagare som anlitats för sådan uppgift. Om en passagerare/bussoperatör/researrangör inte medverkar i sådana kontroller äger passageraren/ bussoperatören/researrangören under inga omständigheter rätt till transport ellerersättning.

  7. Transport av bussar

  7.1 Passagerare/bussoperatör/researrangör äger endast rätt att kräva transport med buss, som har ingått ett giltigt transportavtal, förutsatt att bussen tillhör en av de fordonskategorier som gällande för den aktuella biljettypen vid den tidpunkt då avtal om transport träffades och endast om bussen är officiellt godkänd för internationell vägtrafik.

  8. Transport av barn och minderåriga

  8.1 Barn under 14 år får inte resa utan vuxet sällskap. Transport av minderåriga utan vuxet sällskap i åldrarna mellan 14 och 17 år (inklusive 17 år) får ske om, på Scandlines begäran, skriftligt samtycke till sådan transport lämnas av vårdnadshavare och bevis lämnas avseende samtliga andra handlingar/dokument som krävs för inresa i det land där destinationshamnen är belägen. Scandlines kommer inte att övervaka barn/ungdomar utansällskap.

  8.2 Fartygets besättning eller annan Scandlines representant äger rätt, men har ingen skyldighet, att innan avresa kontrollera ålder, skriftligt samtycke från vårdnadshavare samt att alla andra dokument som kan krävas för inresa i landet där destinationshamnen är belägen finnstillgängliga.

  8.3 Uttrycklig hänvisning görs härmed till bestämmelserna i punkt 5 och 15, vilka ska gälla i dess helhet även avseende barn/ungdomar utan vuxetsällskap.

  9. Transport avsällskapsdjur/ledarhundar/assistanshundar

  9.1 Transport av djur som normalt inte anses vara sällskapsdjur eller av sällskapsdjur som inte reser med en medföljande person (härefter benämnd ”djurägare”) är inte tillåtet. Transport av sällskapsdjur som inte utförs i enlighet med inreseregler och lagstadgade krav i destinationslandet är inte heller tillåtet. Fartygets besättning eller dess representanter äger rätt, men har ingen skyldighet, att innan avresa kontrollera efterlevnad av gällande inreseregler. Bestämmelsen ipunkt
  5.2 (avseende nekad inresa i destinationslandet) och punkt 15 (avseende nekad transport) gäller i tillämpliga delar.

  9.2 Levande sällskapsdjur får endast transporteras i fordon eller lämplig specialutrustning tillhandahållen av passageraren (t.ex. släpvagn). Mindre sällskapsdjur kan undantagsvis transporteras i transportburar från vilka de inte kan rymma och/eller i koppel – fram till dess att fartygets besättning eller dess representanter beslutar annat. I samtliga fall måste det vara säkerställt att sällskapsdjur ombord kontinuerligt är övervakade av djurägaren och att de inte utgör någon olägenhet eller är till fara för andra passagerare eller passagerares bagage och inte heller för besättningen eller fartyget. Samtliga instruktioner som fartygets officerare eller andra av fartygets representanter utfärdar med anledning av detta skaföljas.

  9.3 Ledarhundar och jämförbara assistanshundar (t.ex. arbetshundar, hundar som används i psykoterapeutiskt syfte) som medföljer rörelsehindrade passagerare får transporteras utan kostnad och behöver inte förvaras i transportbehållare på fartyget. Färjetransporten, och erbjudandet om att nyttja denna kostnadsfritt, förutsätter att bevis lämnas avseende den medicinska nödvändigheten för hunden att medfölja. Passagerare som önskar att resa med assistanshund måste informera Scandlines i förväg via telefon. Bestämmelserna i förordning (EU) nr 1177/2010 är tillämpliga. Passagerare med ledarhundar och jämförbara assistanshundar måste checka in senast 60 minuter före den planerade avgångstiden.

  9.4 Munkorg är obligatoriskt för hundar (med undantag för ledarhundar och jämförbara assistanshundar) på fartyget om de inte transporteras i ett fordon eller i bärbar transportbur om detta krävs enligt tillämplig nationell lag. Skulle strängare regler gälla avseende skyldigheten att belägga hundar med munkorg i landet för avgångshamnen eller destinationshamnen, är djurägaren skyldig att följa dessa regler vid avgång respektive inresa i landet.

  9.5 Sällskapsdjur får inte medtas till restauranger om det inte har tillåtits av fartygets besättning eller dess representanter. Detta förbud gäller inte för ledarhundar eller assistanshundar.

  9.6 Om en djurägare, trots varning, vid upprepade tillfällen bryter mot ovan angivna bestämmelser avseende transport av djur ombord på fartyg och särskilt om djurägaren underlåter att belägga hund med munkorg, äger fartygets besättning eller dess representanter rätt, men har ingen skyldighet, att omhänderta djuret och återlämna det till djurägaren när denne lämnar fartyget, och/eller ombesörja att djurägaren och djuret lämnar fartyget när fartyget kommit fram till nästa hamn (som kan vara en hamn som inte utgör planerad ankomsthamn). Scandlines kommer att fakturera djurägaren för omhändertagandet av djuret och för att ha ombesörjt att djuret och dess ägare lämnat fartyget vid nästkommande hamn (kan även vara en hamn som inte utgör planerad ankomsthamn) ett kostnadstillägg om DKK 375. Scandlines förbehåller sig även rätten att kräva täckning av ett betydligt högre belopp eller kräva ett betydligt högre skadestånd. Djurägaren har rätt att dokumentera/göra gällande att Scandlines inte har orsakats några kostnader eller lidit någon skada, eller att kostnaderna eller skadorna är avsevärt lägre än vad som gjorts gällande.

  9.7 Djurägaren ansvarar för samtliga fall av spillning eller annan förorening av fartyget och dess installationer som orsakas av djuret, skador som uppstår på fartyget eller dess installationer som orsakas av djuret och för personskador som passagerare lider i enlighet med vad som följer av lag. Spillning eller annan förorening i mindre omfattning kan avlägsnas av djurägaren själv under förutsättning att detta görs grundligt. I det fall djurägaren underlåter att omedelbart avlägsna spillning eller annan föreorening eller misslyckas att göra så grundligt, äger Scandlines rätt att fakturera djurägaren för rengöringskostnaderna om minst DKK 225. Djurägaren har rätt att dokumentera/göra gällande att Scandlines inte har orsakats några kostnader eller lidit någon skada, eller att kostnaderna eller skadorna är avsevärt lägre än vad som gjortsgällande.

  10. Transport av bagage och särskildlast

  10.1 Handbagage och sedvanligt bagage som passagerare förvarar i eller på en buss, eller som annars är i passagerares besittning, förvar och kontroll transporteras utan att någon tillkommande särskild avgift utgår (härefter benämnd ”bagage”). Scandlines rekommenderar att bagage märks med passagerarens kontaktuppgifter. Transport av bagage och/eller särskild last som inte åtföljs av en medföljande person (härefter benämnd ”ägande part”) är intetillåtet.

  10.2 Transport av bagage och/eller särskild last, inklusive vapen och ammunition, som inte sker i enlighet med gällande lagar eller regler i Danmark, avgångshamnen och destinationshamnen är inte tillåtet.

  10.3 Inga större bagage, skrymmande föremål eller kommersiell frakt av något slag kommer att transporteras om inte Scandlines skriftligen har medgivit detta (härefter benämnd “särskild last”).

  10.4 Avlidna personer får endast transporteras i fordon/bussar och endast under förutsättning att sådan transport sker i enlighet med tillämpliga bestämmelser i både landet för avgångshamnen och landet för ankomsthamnen, den internationella Berlinöverenskommelsen (1937) och Europarådets överenskommelse från september 1973.

  10.5 Transport av vapen och/eller ammunition får endast ske om fartygets besättning meddelats om detta i god tid innan avgång och att fartygets officerare, eller av besättningen särskilt instruerade representanter, vid fartygets avgång uttryckligen samtyckt till transporten av vapnen och/eller ammunitionen. Sådant samtycke får villkoras av att ägaren, överlämnar vapnen och/eller ammunitionen till fartygets officerare för förvaring. Scandlines ansvarar för kostnader som uppstår till följd av detta. Om vapen och/eller ammunition medförs ombord utan att meddelandeskyldigheten iakttas eller utan samtycke av fartygets officerare, eller av besättningen särskilt instruerade representanter för detta syfte, har fartygets officerare rätt att ta vapnen och/eller ammunitionen i förvar och/eller lasta av dessa när som helst och var som helst, förstöra vapnen och/eller ammunitionen eller annars vidta åtgärder för att göra dem ofarliga. Besättningens ytterligare rättigheter (se även punkt 6 och 15 i dessa AVK) och tillämpliga bestämmelser i lag ska fortsatt gälla oförändrade. Scandlines kommer fakturera den ägande parten ett belopp om DKK 375, eller ett belopp motsvarande den högre kostnad eller skada som Scandlines orsakats eller lidit, för förvaring av vapen och/eller ammunition som tas ombord i strid mot ovanstående bestämmelser. Den ägande parten har rätt att dokumentera att Scandlines inte har orsakats några kostnader eller lidit någon skada, eller att kostnaderna eller skadorna är avsevärt lägre än vad som gjortsgällande.

  10.6 Passageraren är ansvarig gentemot Scandlines och andra resenärer enligt nationella lagar och bestämmelser för skador som Scandlines och/eller andra resenärer lider på grund av föremål som medtagits ombord av passageraren, inklusive bagage och särskild last.

  10.7 Scandlines, fartygets officerare eller Scandlines övriga representanter har rätt att utföra inspektion av bagaget och den särskilda lasten genom slumpmässiga kontroller.

  10.8 Scandlines får ta bagage och/eller särskild last i förvar som lämnats kvar ombord och som påträffats av Scandlines och får transportera sådant bagage och/eller särskild last till den hamn där respektive fartyg är registrerat. I förekommande fall äger Scandlines rätt till ersättning för därigenom uppkomna kostnader. Scandlines har rätt att genomsöka bagaget och/eller den särskilda lasten och/eller att förvara detsamma hos tredje part. Under förutsättning att bagaget/den särskilda lasten är märkt kommer Scandlines att skicka ett meddelande till den adress som framgår på ID- handling på bagaget/den särskilda lasten. Av meddelandet kommer framgå att Scandlines har påträffat bagaget och/eller den särskilda lasten och att detta hålls i förvar. Scandlines, respektive den tredje parten som förvarar bagaget/den särskilda lasten, ska vara ansvarig endast om dennes representanter, anställda eller personer som anlitats för fullgörandet av dennes förpliktelser agerat grov vårdslöst eller med uppsåt. Passagerare måste skriftligen framställa krav avseende kvarlämnat bagage/särskild last och i detta sammanhang styrka passagerarens rätt till sådant bagage/särskild last. Sådana krav måste framställas inom en preklusionsfrist på 30 dagar efter ankomst till ankomsthamnen. Efter utgången av nämnda period äger Scandlines rätt att hantera bagaget eller den särskilda lasten efter Scandlines egetgottfinnande.

  11. Uppförande ombord; högstabefäl

  11.1 Under transporten ska passageraren/bussoperatören/researrangören följa de krav på säkerhet och ordning som uppställs för färjetransporten samt passagerarens/bussoperatörens/ researrangörens egen och medpassagerarnas säkerhet. Kaptenen är högsta befälhavare och är ansvarig för att fatta beslut ombord på fartyget som rör säkerheten ombord och för att undvika fara. Passageraren/bussoperatören/researrangören ska följa de instruktioner som ges av fartygets officerare och dess representanter.

  Om en passagerare/bussoperatör/researrangör inte följer uppställda krav eller instruktioner äger Scandlines rätt att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förhindra sådant uppförande inklusive att, på kaptenens eller dennes representants order, hålla en passagerare/bussoperatör/researrangör arresterad fram tills dess att fartyget når nästa hamn (kan även vara en hamn som inte utgör den planerade ankomsthamnen). Det föregående ska även gälla så länge detta görs i syfte att bevara säkerheten eller skydda den arresterade personen eller andra medpassagerare, med beaktande av behovet att säkerställa en säker sjötransport. Scandlines får neka en passagerare/bussoperatör/researrangör fortsatt transport och även göra en polisanmälan avseende dennes uppförande ombord.

  11.2 Förtäring av alkoholhaltiga drycker som medtas ombord på fartyget är förbjudet. Vid överträdelser träder punkt 11.1 i kraft.

  12. Ansvar

  12.1 Allmänt

  12.1.1 Under inga omständigheter ska Scandlines skadeståndsansvar överstiga det belopp som motsvarar den visade skadan. Om skadelidande part genom försummelse har medverkat till skadan ska bestämmelserna i dansk rätt gälla avseende preklusion av skyldigheten att ersätta skador och nedsättningen av sådanersättning.

  12.1.2 Scandlines ska endast vara skyldig att ersätta indirekta skador eller följdskador om Scandlines orsakat sådan skada genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Krav avseende förbrukade semesterdagar är prekluderade. Reglerna i förordning (EG) nr 392/2009 ska gällaoförändrade.

  12.1.3 Inga av de aktuella transportvillkoren medger avstående från rättighet, av varken Scandlines eller av Scandlines anlitade transportörer, eller personal eller representanter som agerar på uppdrag av Scandlines eller av Scandlines anlitade transportörer, avseende tillämpliga undantag eller ansvarsbegränsningar enligt förordning (EG) nr 392/2009 eller tillämplig dansk lag, om inget annat uttryckligen har angivits.

  12.1.4 Scandlines ska inte vara ansvarig för skador som uppstår på grund av iakttagande av myndighetsföreskrifter respektive passagerarnas/bussoperatörens/researrangörens underlåtenhet att följa dessa.

  12.1.5 Preklusion och ansvarsbegränsning på Scandlines sida ska i motsvarande mån gälla till förmån för Scandlines personal eller representanter samt Scandlines legala företrädare, anställda eller personer som anlitats för att fullgöra Scandlinesskyldigheter.

  12.2 Ansvar vid personskada och/eller sakskada;självrisk

  12.2.1 Scandlines är ansvarig för skador som uppstår i samband med transport till sjöss och som uppstår till följd av passagerares dödsfall eller personskada, samt skador som uppstår till följd av förlust eller skada på bagage, inklusive passagerarens fordon i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 392/2009, med de ytterligare ansvarsbegränsningar som är tillämpliga enligt följande bestämmelser. Vid skador på fordon, har passageraren en självrisk på 330 beräkningsenheter1. Vid förlust eller skada på bagage, har passageraren en självrisk på 149 beräkningsenheter. Dessa belopp ska dras av från förlusten eller skadan. Ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om det kan visas att skadan uppstått på grund av Scandlines agerande, eller underlåtenhet att agera, och detta har skett uppsåtligen eller genom grovvårdslöshet.

  Anställda eller representanter som agerar på uppdrag av Scandlines eller anlitade transportörer ska fråntas sin rätt till ansvarsbegränsning om det kan visas att skadan uppstått på grund av agerande eller underlåtenhet att agera av samma part med uppsåt att orsaka sådan skada eller på grund av grov vårdslöshet.

  12.2.2 Vid transport till sjöss av sådana resenärer som inte omfattas av förordning (EG) nr 392/2009, och sådana fall inte rör dödsfall eller påverkan på hälsa, nödvändiga skyldigheter som är relevanta för fullgörandet av transportavtalet, samt inte grundas på uppsåt eller grov vårdslöshet av Scandlines, Scandlines legala företrädare, anställda eller personer som Scandlines anlitat för att fullgöra Scandlines skyldigheter, ska Scandlines ansvar vara beloppsbegränsat till ersättningen för sådan förutsägbar skada som är typisk för det aktuellaavtalet.

  13. Krav vid förseningar och vid inställdresa

  13.1 Vid ogynnsamma förhållanden till sjöss eller hårt väder, exempelvis mycket höga eller låga vattennivåer; storm; isbildning eller risk för isbildning vid avgångs- eller ankomsthamn och vid överfart; oframkomlighet vid avgångs- eller ankomsthamn och vid överfart och av andra skäl, force majeure, risk för epidemi, hotande terroristattack eller inställt fartyg av skäl som Scandlines inte svarar för, ska Scandlines äga rätt att ställa inresor.

  13.2 Ankomst- och avgångstider som anges i tidtabeller publicerade av Scandlines är baserade på erfarenhet och kan, med beaktande av de oförutsägbarheter som råder vid fartygsverksamhet, inte garanteras och utgör inte en del av transportavtalet. Scandlines försöker i möjligaste mån att undvika förseningar och inställda avgångar, oaktat detta kan ankomst- och avgångstider vara föremål för ändringar, t.ex. vid ogynnsamma förhållanden till sjöss eller hårt väder. Passagerare och bussoperatör/researrangör äger inte rätt till ersättning för några skador för vilka Scandlines inte är ansvarig.

  13.3 Passagerare har inte rätt till ersättning i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 1177/2010 i de fall researrangemanget ställs in av anledningar som ligger utom färjetransportörens ansvarsområde. Om sjötransporten ställs in och endast under förutsättning att en rätt till ersättning enligt Förordning (EU) 1177/2010 föreligger, ska följande gälla:

  (1) Om en avgång blir inställd eller försenad och detta medför att det är nödvändigt att passageraren tvingas stanna kvar under en eller flera nätter eller längre än vad som ursprungligen avsetts, i enlighet med vad som framgår av förordning (EU) nr 1177/2010, ska de totala kostnaderna för logi på land för passageraren – dock ej inklusive transportkostnaderna till och från hamnterminalen och platsen för logi – vara begränsade till EUR 80 per passagerare och natt under högst tre nätter (Artikel 17, paragraf 2, förordning (EU) nr 1177/2010).

  (2) För krav enligt Artikel 19 i förordning (EU) nr 1177/2010 utger Scandlines ingen ersättning om kravet understiger EUR 6 (Artikel 19, paragraf 6, andra meningen, förordning (EU) nr1177/2010).

  14. Avbokning/återbetalning

  14.1 Om bussoperatören/researrangören avbokar en transport eller underlåter att inställa sig äger Scandlines rätt att kräva betalning av avgiften i enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan bussoperatören/researrangören och Scandlines.

  14.2 Återbetalning av biljetter som betalats med kreditkort kommer endast att ske genom att beloppet krediteras det konto som uppgivits i samband med betalningen och i den valuta som sådan betalning gjorts. Det belopp som krediterats kontot för kreditkortet kan avvika från det belopp som återbetalas som en följd av valutakursväxlingar och de avgifter som debiteras av kreditkortsbolaget. Dessa avvikelser ska inte grunda någon rätt till ersättningskrav gentemot Scandlines.

  14.3 I samtliga övriga fall ska återbetalningar ske till bankkonto anvisat av bussarrangören/researrangören. Utbetalning i kontanter vid incheckning eller i Service Centret är inte tillåtet.

  14.4 Scandlines får neka återbetalning om ansökan skickas in senare än sex månader efter det att biljettens giltighetstid har löptut.

  14.5 Scandlines förbehåller sig rätten att vägra återbetalning av färjebiljett som en passagerare/ bussoperatör/researrangör har uppvisat för ett lands myndigheter i syfte att visa att passageraren/bussoperatören/researrangören har för avsikt att återigen lämna landet, om denne inte visar för Scandlines att denne har rätt att kvarstanna i landet eller att passageraren/bussoperatören/researrangören kommer att lämna landet genom en annan transportör.

  15. Scandlines rätt att neka transport

  15.1 Scandlines får neka en passagerare/bussoperatör/researrangör transport eller fortsatt transport som:

  15.1.1 inte följer tillämpliga bestämmelser och regler avseende inresa till destinationslandet (inklusive de inreseregler som gäller för djur som medföljer passageraren), se punkt 5 och 9 i dessa AVK;

  15.1.2 inte är lämpad att resa på grund av sitt allmäntillstånd eller smittsam sjukdom; fysisk eller mental instabilitet, eller på grund av andra skäl, och/eller som äventyrar hälsan eller säkerheten för andra passagerare i en större omfattning än vad som kan anses vara försumbar;

  15.1.3 är beroende av medföljande sällskap men ändå reser utan sällskap, se punkt 8 i dessaAVK;

  15.1.4 inte har betalat biljettpriset för respektive resa vid tidpunkten för avgång eller inte har erlagt full betalning och underlåter att omedelbart betala uteståendebelopp;

  15.1.5 har uppgivit falska eller ofullständiga uppgifter avseende egenskaper i fordonskategori och fordonstyp/buss som passageraren/bussoperatören/researrangören medtarombord;

  15.1.6 har uppgivit falska eller ofullständiga uppgifter avseende mått, vikt och proportioner avseende särskild last som har legat till grund för Scandlines samtycke avseende transporten av sådan särskild last, se punkt 10 i dessa AVK;

  15.1.7 äventyrar, till en större än försumbar omfattning, säkerheten för andra passagerare genom att kontinuerligt underlåta att följa de regler som gäller för transport av djur, bagage, och/eller särskild last, och/eller vid upprepad underlåtenhet att följa instruktioner utfärdade av fartygets besättning eller annan Scandlines representant.

  15.1.8 vägrar att medverka vid genomförandet av säkerhetsåtgärder/åtgärder för visitering/kontroller som följer av lag eller myndighet oaktat om detta avser åtgärder inom respektive hamnområde eller ombord påfartyg.

  15.1.9 Scandlines får neka transport av en passagerare/bussoperatör/researrangör av andra skäl hänförliga till passagerarens/bussoperatörens/researrangörens person eller dennes uppförande (t.ex. kraftig berusning, brottslig skadegörelse eller upproriskt beteende) och/eller det bagage denne medför ombord, i synnerhet om sådan transport skulle äventyra en störningsfri drift av färjan (se även punkt 6 i dessa AVK); ellerom

  15.1.10 falska uppgifter tillhandahållits vid ingående av transportavtal, särskilt rörande ålder avseende ett barn eller minderårig, och detta har haft betydning för Scandlines beslut att transportera passageraren på de avtalade villkoren (se punkt 8 i dessa AVK), eller om passageraren/bussoperatören/researrangören

  15.1.11 innan transporten bokades, har meddelats av Scandlines, enligt Scandlines bedömning av omständigheterna och efter eget gottfinnande, att Scandlines från denna tidpunkt och framöver inte kommer att transportera passageraren/bussoperatören/researrangören på grund av tidigare fall av transport, då passageraren/bussoperatören/researrangören redan brutit mot bestämmelserna i angivna punkter, särskilt punkt 15.1.9, och att Scandlines därmed inte skäligen kan förväntas tillhandahålla transporttjänster till dennapassagerare/bussoperatör/researrangör.

  15.2 Om Scandlines nekar en passagerare/bussoperatör/researrangör transport, eller fortsatt transport, på ovan angivna grunder, får färjans officerare eller annan Scandlines representant landsätta passageraren/bussoperatören/researrangören på passagerarens/bussoperatörens/ researrangörens egen bekostnad i nästa hamn (vilken inte behöver vara den planerade ankomsthamnen). Punkt 14.1 ska gälla i tillämpligadelar.

  15.3 Scandlines övriga rätt till kompensation samt ersättning för utgifter – särskilt, men utan begränsning, krav under punkt 5 (inreseregler), 9 (sällskapsdjur), och 10 (bagage) i dessa AVK – ska gälla oförändrade.

  16. Ansvarsbegränsning

  16.1 Samtliga krav som framställs av en passagerare/bussoperatör/researrangör gentemot Scandlines avseende dödsfall eller personskada, eller förlust av eller skada på bagage i enlighet med förordning (EG) nr 392/2009 preskriberas i enlighet med Artikel 16 i ovan nämnda förordning.

  16.2 Övriga krav från en passagerare/bussoperatör/researrangör avseende ersättning, inklusive ersättning till följd av förseningar avseende resor, preskriberas efter två år från och med den dag då passageraren/bagaget avlämnades. Samtliga krav avseende kostnader hänförliga till färjebiljetter preskriberas efter två år från inköpsdagen för respektive färjebiljett.

  17. Tillämplig lag, jurisdiktion,övrigt

  17.1 Dansk lag, inklusive den danska lagen för handelsfartyg och tvingande internationella konventioner och EU-lagstiftning, ska tillämpas exklusivt på avtalsförhållandet mellan passageraren/bussoperatören/ researrangören och Scandlines.

  17.2 Tvister som uppstår på grund av eller i samband med transportavtalet ska hänskjutas och avgöras i dansk domstol.

  17.3 Rubrikerna i dessa AVK utgör endast hänvisningar och är inte relevanta vid tolkning av dessa AVK.

  Köpenhamn, Juni 2018

 • Download Standard villkor för försäljning och leverans till Bussoperatörer (PDF)

  § Innehåll och omfattning

  1.1 Gällande försäljnings- och leveransvillkor omfattar överfart av fordon inom det angivna marknadssegmentet.

  1.2 För att kunna ingå ett Bussoperatör avtal med Scandlines, har Scandlines fastställt kriterier för förväntad bruttoomsättning per år, som Bussoperatören är informerad om och ska uppfylla. Bussoperatörens åtagande att uppfylla den förväntade bruttoomsättningen gäller för att upprätthålla den avtalade rabatten. Ev. ouppnådd bruttoomsättning får ingen retroaktiv konsekvens.

  1.3 Vid acceptans av Avtalet, ger Bussoperatören samtycke till att Scandlines och de tillknutna bolagen att skicka informationsbrev via e-mail. Dessa e-mail kan innehålla nyheter om priser, bränsletillägg, ändringar av tidtabell och andra erbjudande som kan ha relevans för Bussoperatören. Bussoperatören kan alltid avanmäla sig dessa informationsservicen genom att kontakta Scandlines.

  § 2 Registrering/dokumentation

  2.1 Scandlines och dennas dotterbolag registrerar fordonen genom att använda biljett/rekvisition/voucher med kundnummer som betalningsmedel för överfarten. Typ av biljett/rekvisition/voucher är beroende av marknadssegmentet, som anges på första sidan av Avtalet. Biljett/rekvisition/voucher utställs på valt färjeläge.

  2.2 Om du som kund har uppgett din bils registreringsnummer i samband med att du beställt en biljett kan du använda Scandlines eller Scandlines samarbetspartners automatiska registreringsskyltsidentifiering. Scandlines lagrar även denna information och skickar den vid behov vidare till samarbetspartners. Om registreringsnumret utgör personuppgifter, om bilen exempelvis är registrerad i en privatpersons namn, gäller bestämmelserna om behandling och överföring av personuppgifter i avsnitt 2 och 6 i Scandlines integritetspolicy för kunder:www.scandlines.dk/betingelser/privatlivspolitik/privatlivspolitik-kunder/

  2.3 Dessa biljetter/rekvisitioner/vouchers är en dokumentation för att fullgöra Avtalet och Bussoperatörens användning av dessa är ett villkor för att erhålla eventuella rabatter.

  § 3 Priser och faktureringsbestämmelser

  3.1 Avtal och erbjudanden baseras på de vid var tidpunkt gällande priserna (publicerade riktpriser), tariffer och valutakurser.

  Avtalsteckning och offertgivning sker i allmänhet med förbehåll för prisändringar orsakade av omständigheter utanför Scandlines kontroll. Scandlines förbehåller sig rätten att fritt göra ändringar i listpriserna. Sådana ändringar meddelas senast 14 dagar före ikraftträdandet. Innan ändringar av listpriserna genomförs skickar Scandlines antingen ut ett prisblad eller ett nyhetsbrev till kunden. Information om aktuella listpriser finns på Scandlines hemsida under www.scandlines.se/buss

  3.2 Fakturering sker enligt de vid var tid gällande listpriserna med avdrag för eventuell rabatt.
  Eventuell rabatt ges enligt kriterierna för det berörda marknadssegmentet med utgångspunkt i föregående års nettoomsättning hos Scandlines, eller för nya kunder med utgångspunkt i förväntad nettoomsättning under kalenderåret. I övrigt hänvisas till Scandlines Handelsvillkor för Bussoperatörer för en utförligare beskrivning av vilka kriterier som gäller för respektive marknadssegment.

  3.3 Fakturering sker med använda biljetter/rekvisitioner/vouchers som underlag, se punkt 2.1, och villkoren i Avtalet.

  3.4 Faktureringsfrekvensen är var åttonde (8) dag och fakturan skickas elektroniskt. Om pappersfaktura önskas utgår en fakturaavgift på DKK 75,00 + moms per faktura.

  3.5 Bussoperatören ansvarar för att Scandlines alltid har aktuell information om kundens aktuella e-postadress och moms nr. för faktureringsändamål.

  § 4 Säkerhet och betalningsbestämmelser

  4.1 Om Bussoperatören önskar ett kreditbetalningsavtal tar Scandlines en kreditupplysning på företaget.

  4.2 Betalningsvillkor är som regel tio (10) dagar netto.

  4.4 Vid eventuella utskick av betalningspåminnelser utgår en påminnelseavgift om DKK 100,00 per påminnelse.

  § 5 Platsreservation/Ombokning

  5.1 Platsreservation för buss kan göras skriftligen till Scandlines gruppbokningsavdelning via e-post: grupper@scandlines.com

  5.2 Scandlines besvarar som huvudregel beställningar av platsreservationer inom 24 timmar från det att platsbeställningen mottagits på vardagar, måndag–fredag kl. 12, och efterföljande vardag för beställningar mottagna fredag efter kl. 12 och under helgdagar.

  5.3 Önskar Bussarrangören att ändra en förbokad avgång till en annan avgång på samma dag eller en annan dag anses detta som en avbokning av den existerande bokningen. Vid tillfälle av en sådan ändring kommer en omräkning av de Allmänna Transportvillkor (ATV), Standard Vilkor för Försäljning och Leverans till Bussoperatörer (SVFLB), Bränsel-tillägg, pris och den gällande rabatt, om en sådan är avtalad, ske till det på ombokningsdagen gällande pris och rabatt-avtal. Avbeställningsavgift avkrävs ej om ombokningen sker till en annan avgång på samma dag eller på en annan dag.

  Sektion 6 är ej gällande.

  5.4 Efterbeställning av extra busspassagerare samt ev. busstrailer efterkommes, i mån av ledig kapacitet på den gällande avgång. Scandlines förbehåller sig rätten att avvisa efterbeställningar.

  5.5 Scandlines förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i tidtabeller och lägga om bussreservationer som en konsekvens av ändringarna. Det kan alltid sättas in ett annat fartyg än det som angetts. En reservation är inte en garanti för transport och ska endast betraktas som en reservation av ledig kapacitet på en bestämd avgång. Vid förseningar eller inställd avgång är Scandlines alltid berättigad att anvisa Bussoperatören till en senare avgång utan att Bussoperatören kan kräva kompensation av biljettpriset eller annan kompensation i sådana situationer. Detta gäller även om Bussoperatören måste välja en alternativ transport.

  5.6 Scandlines ansvarar inte för förseningar och inställda avgångar som är utom Scandlines kontroll, men inte begränsat till väder- och vattenförhållanden som är till fara för seglatsen, jordskalv, brand och explosion, krig, terrorism, uppror och oroligheter, strejk, lockout eller andra arbetsmarknadsrelaterade oöverensstämmelser samt sjukdom.

  5.7 Scandlines är ansvarsfri vid maskinhaveri och andra tekniska eller operationella avvikelser, om orsaken till svikten är på grund av förhållanden som ligger utom Scandlines kontroll. Ansvarar Scandlines för orsaken till svikten, erbjuder Scandlines ersättning av biljettprisen om Bussoperatören hade en giltig reservation till den försenade eller inställda avgången, och Bussoperatören blev minst tre (3) timmar försenade i ankomst till destinationshamnen i förhållande till den ursprungliga ankomsttiden.

  5.8 Scandlines ansvarar aldrig för Bussoperatörens förlust, gällande drift, avans eller indirekt förlust och andra följdskador i anslutning till förseningar eller inställda avgångar – oavsett om det orsakats av förhållanden utom Scandlines kontroll eller det orsakats av fel eller försummelser hos Scandlines – till exempel förlust till följd av extra kilometer, hotellvistelse, missade trafikförbindelser, ansvar gentemot Bussoperatörens kunder m.m.

  5.9 I övrigt hänvisas till de gällande Allmänna Transportvillkor för färjetransport som utgör en del av en resa arrangerat av en bussoperatör eller annan researrangör än Scandlines, på www.scandlines.se/buss/priser-villkor/ Eventuella skiljaktigheter mellan gällande Standard villkor för försäljning och leverans till Bussoperatörer och Scandlines Transportvillkor, gäller gällande Standard villkor för försäljning och leverans till Bussoperatörer.

  § 6 Avbeställning av bussreservationer

  Avbeställning av bussreservationer ska ske skriftligen per e-mail till Scandlines gruppbokningsavdelning på grupper@scandlines.com

  6.1 På överfarten Rødby-Puttgarden gäller följande avbokningsregler för enkelbiljetter:

  Upp till tre (3) kalenderdagar före avgång: ingen avbeställningskostnad 

  Från två (2) dagar före bokad avgång: 75 % av gällande listpris faktureras

  Utan avbokning resp. avbokning efter bokad avgång: 100 % av gällande listpris faktureras

  6.2 På överfarten Gedser-Rostock gäller följande avbokningsregler för enkelbiljetter:

  Upp till åtta (8) kalenderdagar före avgång: ingen avbeställningskostnad

  Från sju (7) dagar före bokad avgång: 75 % av gällande listpris faktureras

  Utan avbokning resp. avbokning efter bokad avgång: 100 % av gällande listpris faktureras

  6.3 Avbeställningsregler för endagsbiljetter för överfarterna Rødby-Puttgarden och Gedser-Rostock:

  Fram till kl. 12.00 två (2) kalenderdagar före avgång: ingen avbeställningskostnad

  Från kl. 12.00 två (2) dagar före bokad avgång: 75 % av gällande listpris faktureras

  Utan avbokning resp. avbokning efter bokad avgång: 100 % av gällande listpris faktureras

  Det ges ingen rabatt på avbeställnings- och no-showavgifter samt övriga avgifter.

  § 7 Beställning och avbeställning av gruppmenyer

  7.1 Scandlines erbjuder gruppmenyer på följande färjelinjer: Rødby-Puttgarden och Gedser-Rostock. Gruppmenyer måste beställas skriftligen hos vår gruppbokningsavdelning minst fem (5) dagar före avgång. Vid speciella menyönskemål kontaktas också vår gruppbokningsavdelning.

  7.2 Avbeställning av beställda gruppmenyer kan endast göras skriftligen till Scandlines gruppbokningsavdelning senast fyra (4) dagar före avgång. I motsatt fall faktureras den beställda menyn till fullt pris. Om kunden uteblir från den bokade avgången faktureras också det fulla priset för den beställda menyn.

  § 8 Information

  8.1 Scandlines informerar som huvudregel Bussoperatörer om allmänna villkor och nya åtgärder på hemsidan
  www.scandlines.se/buss samt i nyhetsbrev via e-mail.

  8.2 Bussoperatören ansvarar för att Scandlines alltid har aktuell information om dennas aktuella e-postadress till mottagarna av nyhetsbrev.

  § 9 Ändringar i Avtalets villkor

  9.1 Föreliggande Standard villkor för försäljning och leverans till Bussoperatörer gäller tills vidare fram tills Scandlines meddelar något annat.

  9.2 Scandlines förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i dessa Standard villkor för försäljning och leverans till Bussoperatörer efter föregående meddelande till Bussoperatören.

  § 10 Avtalets upphörande

  10.1 Avtalet är, i enlighet med Standard villkor för försäljning och leverans till Bussoperatörer, villkorat av att Bussoperatören vid signering av avtalet, uppfyller kriterierna för Scandlines Handelsbestämmelser för Bussoperatörer samt att Bussoperatören under Avtalets giltighetsperiod följer villkoren häri.

  10.2 Om villkoren i §10.1 inte längre är uppfyllda, kan Scandlines utan föregående varsel säga upp bussoperatöravtalet.

  10.3 Vidare kan Avtalet sägas upp med omedelbar verkan om hela eller delar av Avtalet strider mot lagstiftningen.

  10.4 Avtalet kan alltid sägas upp av endera parten med en (1) månads varsel till den första dagen i en månad.

  10.5 Alla uppsägningar måste ske skriftligen.

  10.6 Om Avtalet sägs upp i enlighet med §10, ska Parterna fortsätta leva upp till skyldigheterna mot bekräftade bokningar, om bokningarna blev bekräftade innan Avtalet sades upp.

  10.7 Senast åtta (8) dagar efter att Avtalet upphört gör Scandlines en slutavräkning och returnerar eventuell bankgaranti.

  § 11 Tillämplig lag och jurisdiktion

  11.1 Dansk lag ska tillämpas på Avtalet.

  11.2 Tvist i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning och rättsförhållanden ska slutligen avgöras av dansk domstol med Sø- og Handelsretten i Köpenhamn som första instans.

  September 2022