2020 11 SH And Frb PU
Vi Sejler Videre Fragt

Tänk dig två löpare som springer en 500-meterstävling. Den ena löparen har ett fint rakt spår framför sig, medan den andra måste hoppa över häckar. Detta motsvarar de planer som Femern A/S har för vägarna till Puttgardens hamn i samband med tunnelprojektet under Fehmarn Bält. Vägen till färjeläget är krokig med korsningar, skarpa svängar och trafikljus. Resan till tunneln är däremot helt rak.

Politikerna bakom den fasta förbindelsen, myndigheterna och Femern A/S utgår från att färjetrafiken upphör när en tunnel öppnas. De antar det – kanske för att färjetrafiken över Stora Bält upphörde när Stora Bält-bron öppnades.

Men Scandlines har varit ett privatägt företag sedan 2007 – och inte, som när Stora Bält-bron öppnade 1998, en statsägd färjelinje som politikerna själva kunde besluta sig för att stänga. Det är inte ett politiskt beslut om Scandlines ska segla vidare.

Centralt i Scandlines kamp för lika tillfartsvägar är att uppnå rättvis konkurrens mellan tunnel och färjor. I det här fallet rör det sig till och med om en statlig aktör – Femern A/S – mot ett privatägt företag.

På en annan punkt kämpar Scandlines också för lika villkor – nämligen i frågan om EU:s godkännande av statligt stöd till tunnelprojektet.

Tidslinje för kampen för lika konkurrens

Scandlines har sedan början av 2010-talet försökt föra en dialog om lika konkurrens mellan den statligt finansierade tunneln och våra privatägda färjor på Fehmarn Bält. Vi anser att lika tillfartsvägar till de två överfartsmöjligheterna bör vara en grundläggande rättighet. Men istället för att hitta en lösning genom dialog har fallet hamnat i domstol.

Du kan följa förloppet i tidslinjen.

 • Den 1 januari 2021 påbörjades tunnelbygget officiellt på den danska sidan. Vissa förberedande byggnadsarbeten hade dock redan påbörjats, trots att byggprojektet väntade på ett slutligt beslut av förvaltningsdomstolen i Leipzig.

 • Den tyska federala förvaltningsdomstolen i Leipzig förklarar myndighetsgodkännandet av Fehmarn Bält-tunneln för rättsligt giltigt, men flera av Scandlines invändningar har godtagits. Bland dessa är att de pråmar som transporterar lera från byggarbetsplatsen till sjöss måste ge Scandlines färjor företräde. Dessutom måste Femern A/S spärra av ett mindre område till sjöss under byggtiden än planerat. Domstolen ålade dessutom Femern A/S att stämma av alla byggåtgärder med de tyska myndigheterna så att allt sker på rätt sätt i enlighet med tysk lag.

  En viktig punkt i Scandlines invändningar mot myndighetsgodkännandet återstår att klargöra: lika tillgång till tunnel och färjor i Puttgarden.

 • Efter att EU-domstolen avslog EU-kommissionens godkännande av statligt stöd till Femern A/S 2018 har kommissionen granskat ärendet på nytt och kommit fram till att finansieringsmodellen kan godkännas, om än på andra villkor än vad som ursprungligen antogs. EU håller inte med den danska staten och erkänner nu tydligt att det handlar om statligt stöd; EU begränsar det lånebelopp som den statliga verksamheten kan ta på förmånliga villkor och minskar perioden för statligt stöd från 55 år till 16 år.

 • I januari 2019 godkänner de tyska myndigheterna i Schleswig-Holstein byggandet av Fehmarn Bält-tunneln. I maj samma år inkommer Scandlines med invändningar mot tillståndets giltighet till den tyska federala förvaltningsdomstolen i Leipzig. Bland de viktigaste invändningarna är att det fortfarande inte finns några planer på att säkerställa ordentliga tillfartsvägar till hamnen i Puttgarden så att åtkomsten till färjan inte nedgraderas i förhållande till åtkomsten till tunneln. Godkännandet dokumenterar inte heller hur man under byggfasen ska garantera adekvat säkerhet till sjöss på en av de mest trafikerade överfarterna i världen. Enligt Scandlines bör säker och smidig frakttrafik redan dokumenteras i godkännandet. Den befintliga riskanalysen uppfyller inte dessa krav.

 • EU-domstolen ger Scandlines och Stena Line rätt i att EU-kommissionen godkände finansieringen av Fehmarn Bält-förbindelsen på fel grunder. EU-domstolen ger EU-kommissionen i uppdrag att inleda ett riktigt statsstödsärende med korrekta rättsliga förfaranden.

 • I juni och juli 2017 äger den andra samrådsomgången rum vilken behandlar den tyska processen för godkännande av den fasta förbindelsen. Under 2015 hade det inkommit 3 000 invändningar, men detta var nu uppe i 12 600 invändningar. På Scandlines är man, även efter den andra samrådsomgången, fortfarande övertygad om att planerna för byggandet av den fasta förbindelsen är alltför bristfälliga för att projektet ska kunna godkännas. Ett viktigt argument är att det vid projekteringen av tillfartsvägar till Puttgarden inte är lika bra tillgänglighet för trafik till färjeläget som det planeras för tunneln. Dessutom ifrågasätter Scandlines om man har kontroll över säkerheten till sjöss under byggandet.

 • Scandlines överklagan till EU-domstolen om statligt stöd till Femern A/S bygger bland annat på att kommissionen har godkänt minst 55 års statligt stöd, vilket är så lång tid att det i praktiken handlar om obegränsat statligt stöd. Det bygger också på att kommissionen tillsammans med den danska staten uppenbarligen selektivt väljer olika fakta beroende på syftet. Å ena sidan lägger Europeiska kommissionen sina antaganden om fortsatt färjetrafik till grund när man beviljar en återbetalningsperiod på 55 år, och å andra sidan använder kommissionen prognoser utan färjetrafik när samhällsvärdet måste uppskattas som tillräckligt högt för att man ska få ett godkännande.

 • Det första tyska samrådet om Fehmarn Bält-förbindelsen äger rum med ett stort uppbåd av naturvårdsorganisationer, offentliga organ, privata företag och enskilda personer. Totalt har över 3 000 invändningar lämnats in avseende projektet.

 • Efter dialog mellan danska politiker och Scandlines lyckas vi ändra den första planerade vägdragningen till hamnen i Rödby så att den går att leva med.

 • EU-kommissionen driver igenom godkännandet av Fehmarn-projektets finansieringsmodell utan att ha inlett ett formellt förfarande och utan att involvera eller varna dem som har klagat på modellen – totalt fem privata och offentliga företag – däribland Scandlines.

 • Den danska delen av byggprojektet godkänns slutgiltigt av Folketinget i enlighet med bygglagen.

 • Ansökan om myndighetsgodkännande för den tyska delen av Fehmarn Bält-projektet lämnas in till den tyska godkännandemyndigheten, Schleswig-Holsteins vägdirektorat i Kiel (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, LBV Kiel).

 • Samråd i Danmark med 42 invändningar. Scandlines vänder sig bland annat mot projekteringen av tillfarten till färjeläget i Rödby där Femern A/S som projektägare nedgraderar en motorväg till landsväg eftersom deras utgångspunkt är att färjetrafiken på Rödby–Puttgarden överfarten upphör.

 • På Scandlines begäran möts Femern A/S och Scandlines. Syftet med mötet är att tydliggöra att Scandlines seglar vidare och att Femern A/S måste ta hänsyn till detta i sin planering. Femern A/S utgår från att Scandlines stänger och nedgraderar i sin planering kundernas tillgång till färjehamnarna.

 • Danmark och Tyskland undertecknar ett fördrag som fastställer ramen för den fasta förbindelsen – och man uppskattade att förbindelsen skulle vara klar 2018. Förbindelsen ska byggas mellan Rödby på Lolland och Puttgarden på Fehmarn.

 • De tyska och danska regeringarna undertecknar en avsiktsförklaring om att bygga en fast förbindelse mellan de två länderna.

Centralt i Scandlines kamp för lika tillfartsvägar är att uppnå rättvis konkurrens mellan tunnel och färjor.