1 § INLEDNING

Scandlines Deutschland GmbH (nedan kallad ”Scandlines”) tar skyddet för dina personuppgifter på allvar. Därför har Scandlines till skydd för dina personuppgifter vidtagit åtgärder, som omfattar även gällande dataskyddslagar inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad ”GDPR”). 

Scandlines är den ansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du finner Scandlines kontaktinformationer i slutet på denna sida. 

I föreliggande dataskyddsdeklaration beskrivs de personuppgifter som vi insamlar från yrkesmässiga godskunder vid bokningar av Scandlines färjeöverfarter via CargoWebs webbplats eller via appen ”Scandlines Freight” (nedan kallad ”webbplatsen”). 

I föreliggande dataskyddsdeklaration beskrivs dessutom de syften som dina personuppgifter behandlas för, samt även dina rättigheter i detta avseende. Personuppgifter är alla konkreta detaljer gällande personliga eller faktiska omständigheter om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta är exempelvis ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, e-postadress, IP-adress och alla övriga data som kan tillskrivas dig.

2 § KATEGORIER AV BERÖRDA PERSONER

Scandlines kommer i vissa fall att via webbplatsen insamla data om följande kategorier berörda personer:

• yrkesmässiga kunder till Scandlines (såvida det handlar om en fysisk person),
• anställda hos yrkesmässiga kunder,
• chaufförer hos godsföretag

(nedan kallad ”du”).

3 § INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Varje gång du öppnar webbplatsen skickar din webbläsare av tekniska grunder följande information till oss:
• den sidan som åtkomsten gjordes från (den tidigare besökta sidans URL),
• namn och URL på hämtad fil,
• datum och klocktid för åtkomst,
• mängden skickad data,
• åtkomststatus (information om tillvägagångssättet för att hämta data, t.ex. om det lyckades eller inte, etc.),
• typ/version av webbläsare som du använde,
• IP-adressen till den internetanslutna enheten från vilken åtkomsten gjordes.
Dessa data används endast i syfte att möjliggöra teknisk drift av webbplatsen; vi utvärderar dem endast för statistiska ändamål. Denna användning är enligt art. 6, 1:a stycket, bokstav f) i GDPR berättigad eftersom den är nödvändig för att tillvarata vårt berättigade intresse att tillhandahålla, driva och förbättra webbplatsen. Dessa uppgifter lagras inte på ett sätt som gör det möjligt att dra slutsatser om en viss person och de sammankopplas inte med andra datakällor. Efter ditt besök på vår webbplats kommer din IP-adress att raderas omedelbart.

När du bokar en färjeöverfart via webbplatsen kan Scandlines i vissa fall aktivt samla in följande personuppgifter:

• e-postadress, telefonnummer och namn på den person som gör bokningen, 
• namn och kontaktinformation till chauffören hos ifrågakommande godsföretag eller i förekommande fall underleverantörens, 
• en bils eller släpvagns registreringsnummer från ifrågakommande godsföretag,
• varje uppgift som du frivilligt har angett i syfte att administrera ditt användarkonto, som t.ex. ditt användarnamn och lösenord.

Scandlines kommer endast att behandla och använda ovan angivna uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla kontraktet för en färjeöverfart som ingåtts med dig eller med ett offentligt organ som du är representant för (art. 6, 1:a stycket, bokstav b) GDPR) och /eller administrera och genomföra bokad färjeöverfart (inklusive nödvändig kommunikation) (art. 6, 1:a stycket, bokstav f) GDPR).

4 § – COOKIES

Ytterligare information angående cookies (kakor) finner du i våra normer för cookies som publiceras på alla våra webbplatser.

5 § –  MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER 

I vissa fall kommer Scandlines att vidarebefordra dina personuppgifter till företag i Scandlines-gruppen (vid namn Scandlines Danmark ApS och Scandlines Gedser-Rostock ApS), i den mån detta är nödvändigt för ovan nämnda syften, speciellt för att genomföra din färjeöverfart. 

6 § – LAGRINGSTID 

De av din slutenhet förmedlade tekniska data raderas vanligtvis efter att ditt besök på webbplatsen avslutats.

Data som du ställer till förfogande via webbplatsen lagras principiellt endast så länge som det  behövs för att uppfylla det kontrakt om en färjeöverfart som ingåtts med dig eller det offentliga organ som du är representant för. Om längre lagringstider avses enligt lag, kan uppgifterna lagras under en längre tid för att uppfylla dessa skyldigheter; detta gäller också för ett enskilt legitimt intresse (till exempel när det gäller rättsliga tvister). 

7 § GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google Analytics. Det handlar här om en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallad ”Google”). Inom ramen för denna tjänst använder Google cookies (kakor), alltså textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Information som genereras av sådan kaka om hur du använder denna webbplats, kommer vanligtvis att vidarebefordras till och lagras av Google på en egen server i USA. På webbplatsen anonymiseras IP-adresserna. Därför kommer Google att i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder som är avtalsstater inom EES först och främst förkorta din IP-adress. Endast i undantagsfall överförs din fullständiga IP-adress till en egen Google-server i USA och förkortas där. Den rättsliga grunden för sådana överföringar av data till USA är EU-U.S.-Privacy Shield (skölden för skydd av privatlivet i EU och USA). 

Google kommer att använda denna information på uppdrag av oss för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter inom ramen för detta onlineerbjudande och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är relaterade till användningen av webbplasten och internet. 

Den inom ramen för Google Analytics förmedlade IP-adress från din webbläsare kopplas inte ihop med andra data från Google. Du kan förhindra en installation av cookies genom att på motsvarande sätt ändra dina inställningar i din webbläsares mjukvara. Visserligen bör du då uppmärksamma att du i detta fall ibland inte kan använda webbplatsens alla funktioner i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra Google att samla in data som producerats av en cookie och data som avser webbplatsens användning (inklusive din IP-adress) samt att dessa data behandlas av Google genom att du med följande länk kan ladda ner och installera ett insticksprogram som din webbläsare ställer till förfogande: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Ytterligare information angående cookies (kakor) finner du i våra normer för cookies som publiceras på alla våra webbplatser.

8 § DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med bestämmelserna i tillämplig dataskyddslagstiftning har du olika rättigheter som du kan utöva genom att kontakta Scandlines med hjälp av kontaktinformationerna nedan. 

Observera då att vi behöver vissa viktiga uppgifter från dig för att kunna ge dig de tjänster du behöver. Därför kan det kanske hända att du inte längre kan använda vissa tjänster på webbplatsen eller kanske bara delvis om du begär att dessa uppgifter raderas helt eller delvis.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kräva tillgång till de personuppgifter som Scandlines behandlar, inkluderande den lagringstid som behandlingen pågår, även tillgång till vem vi vidarebefordrat dina personuppgifter till, etc. 

Rätt till rättelse eller radering

Om personuppgifter som gäller dig och som Scandlines behandlar är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande, har du rätt till rättelse, komplettering eller att dessa personuppgifter spärras.

I vissa fall har du även rätt till att dina personuppgifter raderas. 

Rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter

I vissa fall har du rätt att kräva att Scandlines begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Såvida du har en sådan rätt och du utövar denna rätt, får Scandlines spara eller behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke endast för följande syften: fastställande, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk; skydd för tredje person; att säkerställa viktiga allmänna intressen. 

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du principiellt rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas av oss. Du kan dessutom invända mot vår behandling av dina personuppgifter som avser direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet och till att dina personuppgifter antingen skall behållas eller överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att ange klagomål

Du kan när som helst vända dig till Scandlines när du anser att Scandlines behandlar dina personuppgifter under åsidosättande av bestämmelser i gällande dataskyddslagstiftning.

Om det inte är möjligt att komma till en lösning med Scandlines eller om du inte vill kontakta Scandlines direkt, kan du vända dig med dina klagomål till ansvarig dataskyddsmyndighet.

9 § KONTAKT

Vi tar gärna emot dina frågor och förslag runt dataskyddet; du är viktig för oss. Skriv ett e-postmeddelande till oss: compliance@scandlines.com.  

Last update: 20.02.2020