§ 1 - INTRODUKTION

Skyddet av dina personuppgifter är väldigt viktigt för oss på Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser – Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH och Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (härefter kallade “Scandlines”). Scandlines har därför vidtagit åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter och för att leva upp till tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”). Varje hänvisning till EU:s dataskyddsförordning ska också förstås som en hänvisning till tillämpliga nationella dataskyddslagar.

Scandlines är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. dvs. om du ingår ett avtal, din respektive avtalspartner; och om du besöker en av våra webbplatser, den angivna operatören av webbplatsen; samt för SMILE-programmet, Scandlines Danmark ApS. Du hittar kontaktuppgifter till Scandlines i slutet på sidan. Såvitt avser Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH och Scandlines Bordershop Rostock GmbH, har ett externt dataskyddsombud utsetts. Även kontaktuppgifterna till dessa hittar du i slutet på sidan.

Denna personuppgiftspolicy anger vilka personuppgifter som kommer att inhämtas när du beställer biljetter eller andra tjänster, tecknar dig för Scandlines förmånsprogram SMILE och när du använder de webbplatser som drivs av Scandlines. Från 15 februari 2022 driver vi följande webbplatser: scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines-freight.com, bordershop.com  (härefter kallade “webbplatsen”).

Denna personuppgiftspolicy anger även för vilka ändamål dina personuppgifter kommer att behandlas och vilka rättigheter du har i förhållande till detta. Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller faktiska förhållanden som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-adress eller andra uppgifter som kan kopplas till dig.

§ 2 - INHÄMTANDE OCH ANVÄNDNING AV UPPGIFTER

Beställning av biljetter och andra tjänster

När du beställer en biljett eller annan tjänst hos Scandlines kan vi erhålla vissa personuppgifter från dig. Dessa uppgifter kan omfatta:

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Detaljer om ditt köp (såsom kvaliteten och kvantiteten på det du köpte, när du köpte det, etc.)
 • Information om huruvida du behöver särskild assistans för att ta del av våra tjänster.
 • Registreringsnummer (om du väljer att använda registreringsnummer som (betalnings-)identfikation)

Dessa uppgifter används uteslutande för att fullgöra vårt avtal med dig (se artikel 6 1 (b) GDPR) och kommer att raderas efter att de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal har preskriberats. Vi kommer vidare att behandla uppgifterna under den period som vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna (se artikel 6 1 (c) GDPR).

Användning av webbplats

Varje gång webbplatsen besöks kommer din webbläsare, på grund av tekniska skäl, att överföra följande information till oss: 

 • vilken webbplats filen begärdes ifrån,
 • namnet och katalogen som den begärda filen kan hittas i,
 • datum och tid för begäran,
 • överförd datamängd,
 • åtkomststatus (filöverföring, filen kunde inte hittas, osv.)
 • beskrivning av vilken typ av webbläsare som användes, 
 • klientens IP-adress.

Dessa uppgifter kommer endast att användas av oss i syfte att möjliggöra den tekniska driften av webbplatsen och utvärderas av oss för statistiska ändamål endast. Denna användning grundas på artikel 6 (1) f GDPR då den är nödvändig för att säkerställa våra berättigade intressen i att tillhandahålla, driva och förbättra webbplatsen. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor. Din IP-adress kommer omedelbart att raderas efter ditt besök på vår webbplats.

Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats (på sätt som anges i § 4), särskilt vad gäller beställning av biljetter, andra tjänster eller allmänna förfrågningar, kan du göra detta på frivillig basis. Scandlines kommer endast att använda dina personuppgifter i syfte att uppfylla respektive ändamål, dvs. i syfte att fullgöra avtal med dig (se artikel 6 (1) b  GDPR) eller för att överföra önskad information (se artikel 6 (1) b eller f  GDPR), såvida du inte uttryckligen samtyckt till att vi använder uppgifterna för mer långtgående ändamål.

Surfvanor
Uppgifter som rör dina surfvanor på våra webbplatser inom Scandlines spåras via cookies och pixlar. Innan användningen av cookies, för att spåra dina vanor på webbplatserna, påbörjas kommer Scandlines att inhämta ditt samtycke.

För vidare information om användandet av cookies och pixlar, vänligen se vår cookiepolicy på: www.scandlines.se/cookies

§ 3 - SMILE PROGRAM

Detta avsnitt ger dig information om behandlingen av dina personuppgifter såsom medlem av SMILE-programmet. 

SMILE-programmet tillhandahålls av Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8 tr. DK-1561 Copenhagen V.

Scandlines Danmark ApS är ansvarig för att hantera dina personuppgifter inom SMILE-programmet och för att hanteringen sker i enlighet med relevant, tillämplig och tvingande lagstiftning om skydd för personuppgifter. Scandlines Danmark ApS är personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter, inklusive GDPR.

Genom att bli medlem i SMILE-programmet kommer vi att behandla följande personuppgifter:

De personuppgiftskategorier som vi behandlar

Scandlines behandlar följande kategorier av okänsliga personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter (såsom namn, e-post, adress)
 • Resefrekvens
 • Surfvanor (förutsatt att vi har fått ditt samtycke i förväg)
 • Köphistorik kopplat till ditt SMILE-kort (pris, plats och antal produkter)
 • Din kommunikationshistorik med Scandlines. 

Ändamålen och de rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter 

Ansökan och köp

Scandlines registrerar och använder de uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret för SMILE. I ansökningsformuläret för SMILE kommer du att bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, din adress, ditt telefonnummer och din resefrekvens.

Scandlines kommer att registrera och använda uppgifter avseende dina köp (pris, plats och antal produkter) genomförda med ditt SMILE-kort.

Scandlines behandlar de ovannämnda personuppgifterna i syfte att uppfylla sina förpliktelser gentemot dig, närmare bestämt att skapa ett konto åt dig och beräkna dina SMILE-poäng. Den rättsliga grunden för denna behandling följer av artikel 6 (1) b GDPR.

Vidare, svar på frågor från Scandlines som är hänförliga till dina köp och annan information hänförlig till köp, som du kan komma att ange till Scandlines, kommer att registreras och behandlas i syfte att hålla Scandlines uppdaterad avseende kundbeteenden för att möjliggöra att Scandlines uppfyller sitt berättigade intresse att tillhandahålla dig bättre service, även via direkt marknadsföring.

Den rättsliga grunden för denna behandling är regeln om intresseavvägning som framgår av artikel 6 (1) f GDPR. Vänligen notera att du har rätt att invända mot Scandlines behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning och för behandling för ändamålet direktmarknadsföring. Se ”DINA RÄTTIGHETER” nedan.

Nyhetsbrev
När du registrerar dig för SMILE, kan du ge ett särskilt och uttryckligt samtycke som ger oss tillåtelse att använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig via e-post. Dessa nyhetsbrev innehåller bl.a. restips, information avseende nya produkter och förmåner samt inbjudningar till att delta i tävlingar. Innehållet i nyhetsbreven baseras på den information vi har inhämtat från ditt kundkonto. Om du därefter beslutar dig för att motsätta dig utskick av nyhetsbrev via e-post (opt out) kommer du endast att motta två e-postmeddelanden per år från SMILE som anger ditt poängsaldo och information om när giltighetstiden för dina poäng upphör.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev är därför ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) a GDPR. Dina rättigheter avseende detta beskrivs ytterligare nedan under avsnitt 12.

SMILE-marknadsföring
Scandlines kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföring av våra produkter och tjänster och för att genomföra marknadsundersökningar.

För detta syfte kan dina personuppgifter komma att delas med sociala media-aktörer (som t.ex. Facebook) endast för att marknadsföra produkter och tjänster från Scandlines via dessa sociala medier.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt uttryckliga samtycke, artikel 6 (1) a GDPR. Dina rättigheter avseende detta beskrivs ytterligare nedan under avsnitt 12.

§ 4 - MARKNADSFÖRING I ALLMÄNHET OCH KUNDNÖJDHET / KUNDFEEDBACK

För marknadsföring utanför vårt SMILE-lojalitetsprogram kan vi från tid till annan skicka ut marknadsföringsmaterial baserat på allmänna kunduppgifter (adressuppgifter) som vi kan ha erhållit från en tredje part. I det här fallet är användningen av dina personuppgifter motiverad av de berättigade intressena av att marknadsföra våra produkter och tjänster, artikel 6 (1) f GDPR. Du har dock när som helst rätt att invända mot vår marknadsföring eller kräva radering av dina personuppgifter från någon av våra marknadsföringsdatabaser samt göra gällande övriga rättigheter som nämns i denna personuppgiftspolicy.

Som en del av Scandlines kundnöjdhetsprogram kommer vi från tid till annan att skicka ut en kundnöjdhetsundersökning eller en inbjudan att lämna kundfeedback, båda baserade på allmänna kunduppgifter. I detta fall är användningen av dina personuppgifter motiverad av det berättigade intresset att förbättra våra produkter och tjänster, artikel 6 (1) f GDPR.

§ 5 - TÄVLINGAR

I det här avsnittet hittar du ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du deltar i en tävling vi arrangerar.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (såsom namn, e-post, adress, telefonnummer) och
 • Eventuell korrespondens med Scandlines.

Syftet med behandlingen är att utse en vinnare av tävlingen och kontakta vinnaren.

Scandlines registrerar och behandlar ovanstående personuppgifter baserat på dina och Scandlines berättigade intressen, artikel 6 (1) f GDPR, särskilt för att kunna kontakta dig, eller beroende på tävlingsvillkoren publicera ditt namn, ifall du har vunnit tävlingen.

§ 6 - MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER, GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVAR

Scandlines kan komma att dela dina personuppgifter till bolag inom Scandlines-koncernen (dvs. de bolag som anges i § 1 ovan) för de ovannämnda ändamålen, inklusive för tilldelningen av SMILE-poäng baserat på köp som du gjort hos något av Scandlinesbolagen. 

Scandlines kan också komma att dela dina personuppgifter med andra samarbetspartners om detta är nödvändigt för att fullföra det avtal du har ingått (t.ex. vidarebefordrar vi information om ditt registreringsnummer till Øresundsbron om du väljer att använda ditt registreringsnummer som (betalnings-)identifikation).


Scandlines kan också komma att dela dina personuppgifter med sociala medier såsom Facebook i syfte att marknadsföra via dessa medier och från tid till annan agera som gemensamt personuppgiftsansvarig med tillhandahållare av sociala medier, t.ex. då tävlingar arrangeras (se § 5) eller för att visa personliga annonser (se § 3). I detta fall har Scandlines ingått ett inbördes arrangemang för gemensamt personuppgiftsansvar med tillhandahållarna av sociala medier. Avseende Facebook kan du se det inbördes arrangemanget under https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. När Scandlines agerar som gemensamt personuppgiftsansvarig gäller alla rättigheter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy fullt ut även för denna behandling av personuppgifter.

Scandlines kan också komma att anlita tredje parter i syfte att lagra och behandla dina personuppgifter för vår räkning, t.ex. hostingleverantörer, vid genomförande av undersökningar och Google Analytics (se även § 10 nedan). Sådana mottagare är personuppgiftsbiträden i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och äger endast rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från oss. Scandlines har säkerställt att sådana tredje parter vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter.

Vid förfrågningar från myndigheter eller domstolar kan vi även lämna ut dina personuppgifter till dessa, i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, art. 6 (1) c GDPR.

§ 7 - ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

För lagring av personuppgifter insamlad av Scandlines, anlitar Scandlines tredje part utanför EU/EES i syfte att lagra och behandla dina personuppgifter.

All sådan överföring av uppgifter till tredje part kommer att vara föremål för skriftligt avtal mellan oss och den aktuella tredje parten för att säkerställa efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning. Avtalet kommer generellt sett  ingås antingen på basis av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Alternativt eller i tillägg till detta kan vi komma att implementera ytterligare eller kompletterande skyddsgarantier för personuppgifter.

Den tredje parten äger endast rätt att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Du äger rätt att närsomhelst begära en kopia från Scandlines avseende de skyddsgarantier för personuppgifter som har lämnats av aktuell tredje part samt en kopia av uppgifterna, som kommer att sickas till den e-postadress som du har angett.

§ 8 - LAGRINGSPERIODER

Information som du tillhandahållit oss via vår webbplats kommer i generellt sett bara att lagras under så lång tid som krävs för att uppfylla avtalet med dig eller för att besvara en förfrågan från dig. När längre lagringsperiod krävs enligt lag, kan personuppgifterna komma att lagras för en längre tid i enlighet med sådana skyldigheter, även med stöd av ett individuellt berättigat intresse (t.ex. i händelse av en rättslig tvist).

Information avseende dina köp relaterade till SMILE-poäng kommer att raderas ett år efter det att nämnda poäng preskriberats, se vidare punkten 9 i Allmänna villkor för SMILE. Våra Allmänna villkor för SMILE finns tillgängliga på www.scandlines.se/villkor

Information rörande namn, e-postadress, adress, telefonnummer och resefrekvens kommer att behållas ett år efter det att de sista poängen på ditt konto har preskriberats eller efter det att ditt medlemskap har avslutats, såvida du inte särskilt har bett oss att radera dina uppgifter dessförinnan.

Uppgifter om beställning av biljetter och andra tjänster (se § 2) kommer att lagras i 5 år från utgången av det räkenskapsår då du köpte biljetten eller tjänsten.

Uppgifter som köpts för direktmarknadsföringsändamål (se § 4) kommer att raderas efter att direktmarknadsförings-materialet har skickats ut.

Uppgifter som erhålls i samband med tävlingar (se § 5) kommer att raderas efter att du har mottagit ditt tävlingspris, dock senast efter tre månader.

Avseende din rätt till information, rättelse, radering eller begränsning gäller § 12 nedan. Om du begär att Scandlines raderar alla dina uppgifter och om medlemskap därefter inte är möjligt utan sådana uppgifter, kommer uppsägningsbestämmelserna i punkten 11 i Allmänna villkor för SMILE att gälla.

§ 9 - RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

I de fall Scandlines behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, på sätt som framgår ovan, har du rätt att närsomhelst återkalla sådant samtycke.

Ditt återkallande av samtycke innebär vanligtvis att Scandlines inte längre kommer att behandla dina personuppgifter, om inte Scandlines har stöd av någon annan rättslig grund, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

§ 10 - GOOGLE ANALYTICS

Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, dvs. textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien avseende din användning av webbplatsen kommer i regel att överföras och lagras på en Google-server i USA. Anonymisering av IP-adresser är aktiverade på webbplatsen. Google kommer därför att förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsländer och EES-länder. Om personuppgifter trots detta överförs till Google, kommer vi via lämpliga skyddsåtgärder att säkerställa att dessa uppgifter erhåller en adekvat dataskyddsnivå även i USA (till exempel genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

Google kommer, för vår räkning, att använda informationen för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter avseende aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla oss andra tjänster relaterade till användandet av webbplatsen och Internet.

IP-adressen som överförs via din webbläsare inom Google Analytics kommer inte att samköras med andra uppgifter hos Google. Du kan förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan förhindras att fullt ut använda funktioner på webbplatsen om du ändrar inställningarna. Du kan även förhindra Google att samla in cookies-genererade uppgifter om ditt användande av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av sådana uppgifter, genom att ladda ner och installera plug-in för webbplatsen som finns tillgänglig på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
För mer information avseende cookies, vänligen se vår cookiepolicy på en av våra webbplatser och även under § 1, t.ex. www.scandlines.se/cookies.

§ 11 - KAMERAÖVERVAKNING 

Kameraövervakningssystem finns installerade på vissa områden hos Scandlines. När så är fallet kommer detta att framgå genom skyltning.

Data från kameraövervakning behandlas för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

- Säkerhet avseende hamninfrastruktur och fartyg baserat på tvingande lagstiftning (ISPS-koden, artikel 6 (1) c GDPR;
-  Vårt berättigade intresse av att skydda Scandlines egendom mot skada och stöld, artikel 6 (1) f  GDPR.

Åtkomst till data från övervakning kommer bara förekomma i samband med incidenter och kommer annars automatiskt raderas inom 72 timmar.

§ 12 - DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter som du kan utöva genom att kontakta Scandlines via de kontaktuppgifter som framgår nedan.

Att lämna dina uppgifter är frivilligt, men vänligen observera att vi begär viss nyckelinformation från dig i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster du behöver. Om du vill att sådan information delvis eller helt ska raderas är det därför möjligt att du inte längre kommer att kunna använda vissa tjänster på webbplatsen, eller att du endast kommer att kunna använda de i begränsad utsträckning.

Vad gäller de rättigheter som framgår nedan är du varmt välkommen att skicka e-post till: compliance@scandlines.com

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna som Scandlines behandlar om dig, inklusive information om lagringsperiod och med vilka vi delat dina personuppgifter m.m.

Rätten till rättelse och radering

Om de personuppgifter som Scandlines behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, har du rätt att få sådana uppgifter korrigerade, rättade eller blockerade.

Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade.

Rätten till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har i vissa fall rätt att begära att Scandlines begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har rätt till det och väljer att göra din rättighet gällande, får Scandlines endast lagra dina personuppgifter eller behandla dessa i syfte att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk eller skydda en tredje parts eller allmänhetens grundläggande intressen, såvida vi inte fått ditt samtycke. 

Rätten att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på hur vi behandlar dessa (art. 21 GDPR). Detta gäller vid fall som hänför sig till just din situation där vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra berättigade intressen (se ovan). Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Rätten till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, och kan antingen få dina personuppgifter överförda till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att inge klagomål

Du kan närsomhelst kontakta Scandlines om du misstänker att Scandlines behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Om du och Scandlines trots detta inte finner någon lösning, eller om du inte önskar kontakta Scandlines från första början, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifterna till din lokala tillsynsmyndighet här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

§ 13 - KONTAKT

Dina frågor och förslag gällande dataskydd är mycket välkomna och viktiga för oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till: compliance@scandlines.com.

25 November 2022

Ansvariga enheter: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
DK – 1561 Copenhagen V

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Rostock GmbH**


**Drehbahn 7
D - 20354 Hamburg

** Externt dataskyddsombud: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin.