För att stärka vår gröna agenda har vi för hela organisationen åtagit oss att stödja framför allt fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling. De mål vi fokuserar på är ”God hälsa och välbefinnande, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Hav och marina resurser” och ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Vi identifierar och introducerar kontinuerligt projekt för att uppnå våra mål senast 2030, vilket är ramen för världsmålen, och vi redogör för våra resultat när vi uppnår dem, liksom i vår årsrapport.

UN SDG Icons Collected DK

God hälsa och välbefinnande (3)
Vi strävar efter att vara en positiv och inkluderande arbetsplats med en helhetssyn på hälsa och säkerhet som gäller för alla våra medarbetare, kunder, samarbetspartner och besökare.

Hållbar konsumtion och produktion (12)
Vi åtar oss att tänka hållbart i våra inköpsbeslut och att minska mängden avfall samt lägger stor vikt vid återvinning. Vi arbetar ständigt med nya lösningar och initiativ som vi kan implementera i vårt företag.

Bekämpa klimatförändringarna (13)
Vi förbinder oss att skydda klimatet genom att bygga en robust och hållbar infrastruktur i hela företaget. Vi gör detta genom att ständigt fokusera på resursförbrukning och introducera gröna, innovativa och hållbara teknologier och processer.

Hav och marina resurser (14)
Vi förbinder oss att gå i bräschen för att garantera en hållbar användning av Östersjön och skydda havets ekosystem.

Ekosystem och biologisk mångfald (15)
Vi förbinder oss att återställa och skydda ekosystemen på land. Detta gör vi genom att frigöra områden som vi är ansvariga för till växtlighet så att vi bidrar till att skapa biologisk mångfald.

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om våra gröna investeringar och initiativ för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling. Läs hållbarhetsrapporten

För att stärka vår gröna agenda har vi för hela organisationen åtagit oss att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling.