För att styrka vår gröna agenda har vi utvecklat sex viktiga fokusområden som återspeglar de mest relevanta och viktiga aspekterna av hållbarhet i hela Scandlines organisation, dess verksamhet och dess intressenter. I linje med ESG-ramverket går hållbarhet på Scandlines utöver klimatåtgärder genom vår färjeverksamhet. Det omfattar ytterligare aspekter av miljöskydd (E-environment) och inkluderar sociala överväganden inom företaget och längs dess leveranskedjor (S-society) samt god styrning (G-governance).

Vi identifierar och introducerar kontinuerligt projekt för att uppnå våra mål senast 2030, vilket är ramen för världsmålen, och vi redogör för våra resultat när vi uppnår dem, liksom i vår årsrapport.

1. Miljöskydd

Vi har föresatt oss att skydda miljön, särskilt när det gäller att bevara havsmiljön, genom att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra utsläpp på land och till havs.

Vi strävar också efter att minska vår miljöpåverkan inom andra områden, t.ex. biologisk mångfald, vatten och utsläpp av t.ex växthusgas eller koldioxid.

2. Hälsa och säkerhet

Säkerheten för våra anställda, arbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter är av yttersta vikt för oss, och vi har föresatt oss att göra allt vi kan för att säkerställa deras fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande.

3. Människan

Som den största arbetsgivaren i några av de regioner där vi är verksamma har vi ett stort ansvar gentemot våra medarbetare och arbetstagare genom att erbjuda stabila anställningar och en anständig arbetsmiljö där det ingår likabehandling och relevanta utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

4. Kundnöjdhet

Vi engagerar oss i kunderna och stödjer deras önskan att resa ansvarsfullt, och vi lägger stor vikt vid att behålla kunderna och se till att de är nöjda genom att erbjuda säkra, effektiva och miljövänliga transporter i kombination med ett varierat utbud av detaljhandel och catering.

5. Integritet, ärlighet och etik

Vi kompromissar aldrig med vårt åtagande att uppträda ärligt och etiskt och följer alla relevanta lagar mot mutor i alla jurisdiktioner där vi är verksamma.

6. Hållbar leveranskedja

Med mer än 1 500 anställda har Scandlines ett ansvar för att säkerställa rättvis konkurrens och avtal som tar hänsyn till miljöprinciper, säkerställer hälsa och säkerhet för arbetstagare och anställda hos leverantörer samt ser till att principerna för mänskliga rättigheter respekteras.

UN Global Compact

Vi har anslutit oss till FN:s Global Compact. FN:s Global Compact är världens största och viktigaste initiativ för ansvarsfullt företagande. Genom att ansluta oss FN:s Global Compact förbinder vi oss att integrera tio universella principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i vår strategi och verksamhet samt att bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Global Compact Endorser Logo

Genom våra insatser och projekt relaterade till de sex fokusområdena ovan bidrar vi också till uppfyllandet av 13 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG).

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om våra gröna investeringar och initiativ för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling. Läs Årsredovisning og hållbarhetsrapporten

För att stärka vår gröna agenda har vi för hela organisationen åtagit oss att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om vår gröna agenda

Läs alla